Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 публикува Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 15 „Контролен лист ТФО“ към Условията за кандидатстване (УК) по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.

УО прави поправка с цел осигуряване на съответствие на Приложение № 15 „Контролен лист ТФО“ от УК с т. 8, т. 9 и т. 9.1 от раздел 21.2 „Техническа и финансова оценка“ от УК по процедурата. В Приложение № 15 „Контролен лист ТФО“ след ред „Общ брой точки по критериите за оценка на проекта:“ се добавя ред 6 „Резултати от допълнителна оценка на одобрения размер на финансовата помощ и показателите на бизнес плана в случаите по т. 8, т. 9 и т. 9.1 от раздел 21.2 от Условията за кандидатстване“ с подточки 6.1-6.4., тъй като в Приложение № 15 „Контролен лист TФО“ не са описани контролите, чрез които да се отразят резултатите от извършването на допълнителните проверки, съответстващи на описаните условия в т. 8, т.9 и т. 9.1 от раздел 21.2. „Техническа и финансова оценка“.

В заповедта на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 се посочва, че „след публикуване на Насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.0012 по подмярка 4.1 се установи наличие на следната очевидна фактическа грешка в Приложение № 15 „Контролен лист ТФО“ към Условията за кандидатстване„:

  • В подточка 4.2. от точка 4 на раздел 10. „Процент на съфинансиране“ от УК е предвидена възможност оценителната комисия (ОК) да намали размера на заявената финансова помощ, когато след класирането по критериите за оценка за проектното предложение не е наличен финансов ресурс по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване. В тези случаи е предвидено ОК да извършва допълнителна оценка на показателите на бизнес плана на съответния кандидат в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ. Това условие е отразено и в т. 8 от раздел 21.2 „Техническа и финансова оценка“ от УК, като е описано, че в резултат на допълнителна оценка на показателите на бизнес плана проектното предложение може да бъде отказано, ако не отговаря на условието на т. 8 от раздел 13.2: „Условия за допустимост на дейностите“.
  • Също така в т. 9 от раздел 21.2 „Техническа и финансова оценка“ от УК е предвидена възможност да бъде намален размера на финансовата помощ по конкретно проектно предложение, когато в предвидените случаи не са представени изискуемите документи по т. 17 и т. 37, както и разрешително за водовземане по т. 36 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ най-късно в срока по т. 3 от Раздел 21.2 „Техническа и финансова оценка“.
  • В точка 9 и точка 9.1 от цитирания раздел, също така е предвидена възможност за отказ/отхвърляне на проектното предложение при непредставяне на изискуем документ по т. 17 и т. 37, както и разрешително за водовземане по т. 36 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ или ако при извършване на допълнителна оценка на показателите на бизнес плана в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ се установи, че същият не отговаря на условието на т. 8 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“.

На основание посочените по-горе хипотези за конкретни проектни предложения, които попадат в техния обхват, оценителната комисия има възможност да определи даден разход за недопустим, да намали финансовата помощ или да отхвърли/откаже проектното предложение, като тези действия, съгласно Условията за кандидатстване е предвидено да бъдат извършени на етап „Техническа и финансова оценка“, пояснява ръководителят на УО в заповедта.

👉Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 15 „Контролен лист ТФО“ към Условията за кандидатстване от Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

На 16 март 2022 г., в рамките на заседанието на Комисията по земеделие към 47-0 НС, ДФЗ изнесе актуална информаци за хода на разглеждането и оценката на проектите от приема, съгласно която:

  • определен е съставът на оценителна комисия за разглеждане, извършване на оценка и класиране на подадените проекти по процедурата, а рпоектите са разпределени на експертите;
  • от ДФЗ са извършени посещения на място на бенефициерите, подали всички 680 проектни предложения от приема, в които има включени разходи за създаване на трайни насаждения и строително монтажни работи- направеното посещение на място дава право на тези кандидатите да стартират изпълнение на инвестиционните си намерения.

Предстои оценка на постъпилите проектни предложения от ДФЗ

На оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) са включени 1 868 броя проектни предложения със заявена стойност на субсидията 734 722 906,50 лв., при разполагаем бюджет по процедурата в размер на 431 997. Припомняме, че в рамките на приема по процедура BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 бяха подадени общо 1 991 проекта през ИСУН 2020 и по данни на ДФЗ от общия брой подадени проекти 123 са дублирани.

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

Източници: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!