Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 238 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020.  

На следващ етап за техническа и финансова оценка (ТФО) преминават 163 проекта.

В периода от 25 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020. В рамките на реализирания през ИСУН 2020 прием бяха подадени 238 проекта от младите фермери, от които до първи етап на оценяване по критериите за административното съответствие и допустимост достигнаха 218 проекта. След разглеждането им от ДФЗ:

  • 163 проекта преминават на етап ТФО;
  • 51 проекта не преминават на етап ТФО.

Недопуснатите до ТФО кандидати имат 1 седмица да подадат чрез ИСУН възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ!

ДФЗ съобщава, че ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до ТФО на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, допустимите проектни предложения ще преминат на последващ етап. ТФО се извършва само за тези, които са преминали успешно ОАСД. След приключване на етап ТФО кандидатите, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени за подписване на административни договори.

На интернет страницата на ДФЗ са публикувани:

24 447 500 лева е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения. Средства са изцяло (100 %) от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI).

По процедурата можеха да кандидатстват регистрирани земеделски стопани (физически лица; еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон), които към момента на подаване на проектното предложение са на възраст между 18 и не повече от 40 навършени години (включително) и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през последните 24 месеца преди подаване на проектното предложение; имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, а изплащането на помощта се извършва на два етапа: 1/ първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор; 2/ второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

В рамките на проведения прием кандидатите нямаха възможността да ползват безплатните услуги НССЗ (Национална служба за съвети в земеделието) за консултации, за изготвяне на бизнес планове, за окомплектоването и подаването на проектите в ИСУН 2020.

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката и одобрението/отхвърлянето на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

При непредставяне на изискана от ДФЗ допълнителна информация или разяснения в указан срок проектното предложение може да бъде отхвърлено само и единствено на това основание или съответно да получи помалък брой точки.

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатите!

Източник: ДФЗ-РА; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!