26 са проектните предложения, подадени в рамките на приключилия прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020. Обща стойност на всички подадени проектни предложения е 122 934 537.25 лв.

Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 (ИСУН 2020) след приключилия в 17:30 ч. на 19.09.2022 г. краен срок за подаване на проектите в ИСУН 2020. Очаква се Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 (подмярка 4.3 се администрира от УО) да излезе с официална информация за окончателния брой на подадените проекти и на дублираните проекти, тъй като съгласно условията за кандидатстване на разглеждане подлежи само последния подаден по време проект, а предходните се считат за оттеглени.

122 934 537.25 лв. е общият размер на заявената по проектите субсидия при 107 180 674,51 лв. определен общ размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проекти, подсигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (80 385 505,88 лв. от ЕЗФРСР) и национално финансиране (26 795 168,63 лв.).

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 6 000 000 евро (11 734 980 лв.), а финансовата помощ за одобрените проектни предложения е в размер до 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими за подпомагане по процедурата са: проектни предложения, подадени от „Напоителни системи“ ЕАД, в качеството му на оператор, предоставящ услугата „Доставяне на вода за напояване“.

Предстои оценка на постъпилите проектни предложения от МЗм

Оценката и класирането на проектните предложения по настоящата процедура се извършват от оценителна комисия, назначена с акт на ресорния заместник-министър на земеделието, в качеството му на Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 в съответствие с чл. 33 от ЗУСЕСИФ. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
  • Етап 2: Техническа и финансова оценка

Източник: http://2020.eufunds.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!