Във връзка с увеличаване на бюджета по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 с допълнителни 38 319 652 евро, МЗХГ публикува за обществено обсъждане днес Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г. на заместник-министър Лозана Василева и ръководител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020, както и проект на Доклад на и. д. директор на дирекция „Развитие на селските райони“. Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от публикуването й на 02.09.2019 г.

В доклада на г-жа Елена Иванова се  припомня, че в рамките на процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 през 2018 г. са постъпили общо 538 проектни предложения, подлежащи на обработка, с общ размер на заявената финансова помощ, възлизащ на 631 690 765.80 лева. Определеният бюджет по процедурата възлиза на 85 млн. евро или общо 166 243 000 лева, а заявената финансова помощ от страна на потенциалните кандидати надхвърля почти четирикратно разполагаемите средства по приема.

В доклада се посочва, че ДФ„Земеделие“ е информирал УО на ПРСР 2014-2020, че към 4 юни 2019 г. е генериран остатъчен неусвоен финансов ресурс по прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2, проведен през 2015 г. Въз основа на представената информация, УО е извършил анализ за остатъчния финансов ресурс, предвиден за подмярка 4.2 в Програмата във връзка с разпоредбата на чл. 26, ал. 7, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), съгласно която финансовият ресурс по всяка процедура за подбор може да бъде увеличен. В тази хипотеза попада и процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2, във връзка с което и с цел максимално усвояване на средствата по ПРСР 2014-2020, УО е отправил предложение към Комитета за наблюдение (КН) за увеличаване на бюджета по процедура № BG06RDNP001-4.001 с допълнителни 38 319 652 евро, равняващи се на 74 945 575.38 лева. Предложението за увеличение на бюджета бе прието единодушно на проведеното 12-то поредно заседание на КН на ПРСР, което се състоя на 20 юни 2019 г.

Съгласно представената от страна на ДФ „Земеделие“ информация и извършения анализ от УО на ПРСР 2014-2020 година, увеличението на бюджета по посочената процедура ще осигури възможност за одобрение на по-голям брой проекти предложения в следните производствени сектори:

  • „мляко“,
  • „месо“,
  • „плодове и зеленчуци“,
  • „растителни и животински масла и мазнини“,
  • „технически и медицински култури“,
  • „производство на фуражи“ и
  • „гроздова мъст, вино и оцет“.

В доклада е направено уточнение, че във връзка с обнародваната след приема по подмярка 4.2 Наредба №4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, допустими обезпечения на авансови плащания са само банкова гаранция и запис на заповед. ДФ „Земеделие“ е представил информация на УО, че среща сериозни затруднения за възстановяване на извършени авансови плащания, обезпечени с договори за поръчителство. Което показва, че поръчителството не осигурява достатъчна гаранция за реално обезпечение на авансовото плащане.

МЗХГ пояснява, че проектът на заповед за изменение на Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 година, изменена и допълнена със Заповед № РД 09-186 от 26.02.2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020, с която се увеличава бюджета по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и се променят Условията за изпълнение във връзка с поръчителството, е бил публикуван на електронната страница на МЗХГ и на www.eufunds.bg за писмени възражения и предложения.

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!