В края на миналата седмица Европейската комисия публикува първото си предложение на проект на Регламент за преходните разпоредби на Общата селскостопанска политика (ОСП), чиято цел е да гарантира сигурност и приемственост при предоставянето на подкрепа на европейските земеделски стопани и непрекъснатост на подкрепата за развитие на селските райони.

Европейската комисия официално представи на 5 ноември 2019 г. преходните правила за Обща селскостопанска политика след 2020 г. по време на заседанията на Специалния комитет по селско стопанство и на Комисията по земеделие в Европейския парламент.

Контекст

Предложенията на Комисията от 2018 г. относно новата правна рамка на ОСП след 2020 г. предвиждат държавите-членки (ДЧ) да започнат да прилагат своите стратегически планове от 1 януари 2021 г. Това означава, че ДЧ трябва да представят своите стратегически планове най-късно до 1 януари 2020 г. и Комисията да одобри тези планове през същата година. С оглед на настоящото състояние на преговорния процес за бъдещия програмен период 2021-2027 както в Парламента, така и в Съвета, ясно е, че основните регламенти и произтичащите от тях делегирани актове и актове за изпълнение няма да бъдат официално приети до януари 2020 г. и е необходимо да се планира преходен период. Този преходен период ще изисква разширяване на приложимостта на съществуващата правна рамка и адаптиране на определени правила, за да се гарантира непрекъснатостта на ОСП до създаването и приемането на новата система.

Регламентът за директните плащания (ЕС) № 1307/2013 и Регламентът за развитие на селските райони (ЕС) № 1305/2013 формално не са ограничени във времето и ще продължат да се прилагат до тяхната отмяна. Обаче, те не предвиждат разпределения за преходния период (след календарната 2020 г.). С проекторегламента за преходните правила за 2021 г. те ще бъдат изменени, за да включват съответните суми / тавани за директни плащания и за развитието на селските райони за преходния период. Тези средства са равни на предложениете за плана на ОСП и са съгласувани с предложението на Комисията за Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 (МФР). Освен това, в Регламент (ЕС) № 1307/2013 за директни плащания някои правила са ограничени до 2019. Регламент (ЕС) 2019/288 за изменение на Регламента за директните плащания предвижда правила за календарната 2020 г., които се налага да бъдат удължи още един път за преходния период. Някои ДЧ са използвали своите разпределения от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за 2014—2020 г. и е необходимо разширяване на настоящата правна рамка до стартаирането на прилагането на новата ОСП.

„За да могат държавите-членки да направят необходимите адаптации на национално равнище, тези промени трябва да бъдат приети от Съвета и Европейския парламент до средата на 2020 г.“, се посочва в проекторегламента. По информация от МЗХГ, техническият преглед в работните формати на Съвета стратира тази седмица, а предложенията ще бъдат разгледани в рамките на предстоящото заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз.

Преход от текущия към следващия период на ОСП

 

  • Развитие на селките райони

Що се отнася до втория стълб на ОСП (развитието на селските райони), определянето на преходните правила между двата програмни периода представлява стандартна практика. С оглед на значителните промени, които идват с предложенията на Комисията за реформи, има още повече необходимост от преходни договорености, по-специално по отношение на продължаването на поети многогодишни ангажименти. Предложените изменения на Регламент (ЕС) № 1305/2013 се отнасят до незадължителното удължаване с 1 година на текущите програмите за развитие на селските райони (програми)- до 31 декември 2021 г.  Те включват съответните суми за подкрепа на Съюза за удължения период след 2020 г. в съответствие с предложението на Комисията относно МФР 2021-2027.

Проекторегламентът също така гарантира, че многогодишните ангажименти от текущия програмен период за агроекология и климат, биологично земеделие и хуманно отношение към животните могат да бъдат продължени в новия програмен период. За да ограничи значително пренасянето на ангажиментите от настоящия програмен период за развитие на селските райони към стратегическите планове за ОСП, проекторегламентът предвижда промени в продължителността на новите многогодишни ангажименти за агроекология, климат и биологичното земеделие за период до максимум 3 години. Удължаването на съществуващите ангажименти пък ще бъде ограничено до 1 година.

Относно подхода за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), проекторегламентът предвижда ЕЗФРСР да продължи подкрепата в съответствие с новите правила. Но за да се избегне неизразходването на средства за ВОМР през програмната 2021 г., ДЧ, които разширят програмите си до 31 декември 2021 г. и също така използват възможността да прехвърлят суми от директните плащания към развитието на селските райони, ще могат да приложат минималното разпределение от 5% за ВОМР само за приноса на ЕЗФРСР за развитието на селските райони, удължен до 31 декември 2021 г., изчислен преди прехвърлянето на сумите от директните плащания.

Проекторегламентът определя, че когато ДЧ решат да удължат периода 2014–2020 г. до 31 декември 2021 г., това не бива да води до допълнително предварително финансиране, предоставено за съответните програми. ДЧ, които няма да удължат програмите си ще имат възможността да прехвърлят разпределението на бюджета от ЕЗФРСР за 2021 г. към финансовите средства за периода 2022—2025 г. За да може Комисията да предостави необходимото финансово планиране и съответните корекции на годишните разбивки на подкрепата на Съюза, ДЧ ще трябва да информират Комисията до 10 дни след влизането в сила на проекторегламента, независимо дали решат да разширят или не програмите си. Когато Комисията прецени, че удължаването на периода на програмите не е оправдано, тя уведомява ДЧ за това в срок от 6 седмици след получаване на уведомлението на ДЧ.

 

  • Гъвкавост между стълбовете на ОСП за 2021 г.

Регламент (ЕС) № 1307/2013 позволява на ДЧ да прехвърлят средства между директни плащания и развитие на селските райони по отношение на календарните години в периода 2014-2020 г. За да се гарантира, че ДЧ могат да запазят собствената си стратегия, гъвкавостта между стълбовете ще бъде на разположение и за календарна 2021 година (т.е. финансова 2022 г.).

До 1 август 2020 г. ДЧ трябва да уведомят Комисията за решението си дали ще прехвърлят до 15% от годишния си национален таван за директни плащания за календарната 2021 г. към развитието на селките райони, както и за решението си дали ще прехвърлят до 15% от развитието на селките райони към директните плащания за финансовата 2022 г. (за България, Естония, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Швеция е възможно прехвърляне до 25% от сумата за развитие на селките райони към директните плащания).

 

  • Директни плащания

Понастоящем Регламент (ЕС) № 1307/2013 включва национални и нетни тавани за директни плащания до календарна 2020 година. Проекторегламентът предвижда тавани и за календарната 2021 г., както и адаптиране на референтните суми за специфичното плащане за памук за календарна 2021 г.  ДЧ, прилагащи през 2020 г. СЕПП ще могат да продължат да го правят след 31 декември 2020 г. 

Намаление на плащаниятаРегламент (ЕС) № 1307/2013 предвижда задължение за уведомяване от ДЧ за решенията, свързани с намаляването и тавана на плащанията за фермерите по основната схема за частта от сумата за дадена календарна година, надвишаваща 150 000 EUR за периода 2015–2020 г. Проекторегламентът продължава съществуващата система и в преходния период, а ДЧ ще трябва да уведомят до 1 август 2020 г. за своите решения и очаквания резултат от намаленията за календарна 2021 година.

ДЧ уведомяват Комисията за решенията по схемите на директните плащанияДЧ трябва да уведомяват Комисията за своите решения относно финансовите разпределения по схемите на директните плащания за календарната 2021 година, за да може Комисията да определи бюджетния годишен национален таван за: схемата за единно плащане на площ/СЕПП, схемата за преразпределителното плащане/ПРП (ДЧ може ежегодно да преразглежда решенето си за процента от националния таван, който ще използва за ПРП); плащането  за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда; плащането за райони с природни ограничения; плащането за млади земеделски стопани; схемите за обвързаното с производството подпомагане.

 

  • Обща организация на селскостопанските пазари (ООП)

Единният регламент за ООП (ЕС) № 1308/2013 определя правила за общата организация на селскостопанските пазари, включително схеми за помощ за определени сектори. За да се осигури съгласуваност, повечето интервенции на новата ОСП ще бъдат част от един стратегически план за подкрепа на ОСП за всяка ДЧ, включително няколко секторни интервенции, които по-рано бяха определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013. Съгласно действащите правила различните секторни програми следват различни времеви рамки. За да се осигури съгласуваност, приемственост и плавен преход между схемите за помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 и секторните видове интервенции по новата ОСП, е необходимо да се определят правила относно продължителността на всяка от тези схеми за помощ по отношение на влизането в прилагане на стратегическите планове на ОСП на ДЧ. За схемите за помощ в сектора на плодовете и зеленчуците и в сектора на зехтина и трапезните маслини се регулира продължаването и изменението на оперативните програми и работните програми.

 

  • Преходни правила и в Регламента за стратегическия план на ОСП

Предвид факта, че стратегическите планове за ОСП ще трябва да се прилагат от 1 януари 2022 г., ще бъдат определени и преходни правила за регулиране на прехода от съществуващите схеми за подкрепа към новата правна рамка, по-специално в Регламента за стратегическия план на ОСП.

 

Реакцията на европейските фермери в изявление на Копа и Коджека

 

За Копа и Коджека мерките за преход не трябва да са оправдание за подлагане на ОСП на нови съкращения. „Как можем да обясним на европейските фермери и кооперации, че същите правила не заслужават едни и същи средства?“, поставя въпроса неправителствената организация в свое официално изявление, озаглавено CAP transition measures – same rules, same funds! „Земеделските производители не могат да си позволят тези съкращения.“, заявяват от Копа и Коджека. Коментирайки предложенията на Комисията, Пека Песонен, генерален секретар на Копа и Коджека, казва: „Не можем да приемем, че бюджетът на ОСП е подложен на толкова голямо намаление, колкото е предложеното в МФР. Бюджетът на ОСП трябва да бъде поддържан поне на текущото ниво.Това означава също, че по време на преходния период не може да има никакви съкращения на финансирането. Държавите-членки трябва да имат възможност да предоставят директни плащания на своите земеделски производители изцяло, както и да продължат да подкрепят мерките, които понастоящем се подпомагат по стълб II.“

Източник:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/; https://copa-cogeca.eu; МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!