1 проектно предложение е подадено в ИСУН2020 по процедура № BG06RDNP001-7.014 по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020.

82 143 600.00 лева е общата стойност на подаденото проектно предложение. Същият е размерът и на общата стойност на БФП по проекта.

Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 (ИСУН 2020), след като на 1 юни 2021 г. приключи приемът по подмярката.

Единственият допустим кандидат по процедурата е ДАЕУ

Кандидат по процедура е Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ), която можеше да подаде повече от едно проектно предложение в рамките на горецитираната процедура.

42 млн. евро е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е до 82 143 600 лева (42 000 000 евро). Максималният размер на БФП не може да надвишава 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проект.

Цели на подкрепата

Целта на процедурата е да се изгради широколентова инфраструктура, която ще се използва от населението в населени места, които са „бели зони“ на територията на общини от селските райони. Чрез процедурата се цели да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността, насърчаване на икономическото развитие в селските райони чрез подобряване достъпа до информационни и комуникационни технологии.

Източник: http://2020.eufunds.bg/; https://ruralnet.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!