Този онлайн курс е разработен в рамките на проекта SUWANU EUROPE, като един от инструментите за обобщаване, представяне и разпространение на най-добрите практики и резултатите от изследванията, свързани с използването на регенерираните води за селското стопанство. 

SUWANU EUROPE е тематична мрежа, финансирана от Европейската комисия в рамките на програма „Хоризонт 2020“.

Курсът е безплатен, състои се от 5 модула, които ще бъдат оценени чрез финален тест и след завършването му участниците ще получат официално удостоверение. Учебният материал ще бъде достъпен на български, английски, испански, португалски, френски, италиански, фламандски, немски и гръцки.

Онлайн обучението е насочено към:

  • разработчици на водни технологии;
    селскостопански специалисти и хранително-вкусовата промишленост;
    потребители и широка общественост.

Модулите за обучение

  1. Въведение в курса: този модул ще предостави първоначална информация за SUWANU Европа и основни концепции за рекултивация на вода. Както и потенциала му за развитие в нашето общество.
  2. Ролята на регенерираната вода в подхода за зелена сделка: този модул представя екологичните ползи от регенерираната вода в селското стопанство и връзката й със зелената сделка.
  3. Подходи за рекултивация на вода: в този модул са разяснени усъвършенствани и базирани на природата технологии, използвани при рекултивацията на вода за селското стопанство, заедно с съответните изисквания за качество.
  4. Преработена вода за устойчиво земеделие: в този модул са обяснени основните теми, свързани с функционирането на инициативи за повторно използване на водата в земеделието. Включително напоително оборудване, ефекти на регенерираната вода върху качеството и добива, рентабилността и ползите от разходите.
  5. Рамка на ЕС за рекултивация на води: представя новия регламент на ЕС и стратегическите планове за регенерирана вода за напояване в селското стопанство. Освен това предоставя информация за това как рекултивацията на водата може да бъде включена в интегрираното управление на водните ресурси.

За SUWANU EUROPE

Тематичната мрежа SUWANU EUROPE е фокусирана върху насърчаване използването на регенерирана вода в селското стопанство като подход на кръговата икономика за справяне с недостига на вода и ефектите от изменението на климата върху водните ресурси. Причината е, че регенерираната вода има силен потенциал да допълни конвенционалните водни ресурси, използвани при напояване на селското стопанство. Това е от значение за цяла Европа, но особено в райони, където нарастващият натиск върху водните ресурси ограничава селскостопанското производство, икономическия растеж и създаването на работни места. Аграрен университет- Пловдив (АУ- Пловдив) е един от партньорите в тематичната мрежа SUWANU EUROPЕ.

👉Линк към обученията👉 https://suwanu.mybrainspro.com/#contact

👉За повече информация може да се обърнете към г-жа Антония Данаилова на: antoniadanailova164@gmail.com от екипа на АУ – Пловдив.

Източник: https://suwanu-europe.eu/; https://suwanu.mybrainspro.com/; www.au-plovdiv.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

НСМ Ви очаква на 15 юни в Арбанаси и на 22 юни в Плевен за семинарите „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027“

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!