Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува на 29.01.2021 г. за ново обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 (НИД на Наредба № 4) и проект на НИД на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 (НИД на Наредба № 7)*.

Контекст

Тъй като в края на 2020 г. завърши програмният период 2014-2020 за прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП 2014-2020), а законодателните предложения на Европейската комисия (ЕК) относно ОСП след 2020 г. не приключиха навреме, за да се даде възможност на държавите членки и на ЕК да подготвят всички елементи, необходими за прилагането на новата правна рамка и на стратегическите планове по ОСП от 1 януари 2021 г. (както беше първоначално предложено), се стигна до удължаване с 2 години на сегашната рамка на ОСП, а правилата за прилагането на ОСП по време на преходния период през 2021 и 2022 година са уредени в т. нар. „Преходен регламент“ (Регламент 2020/2220), който бе публикуван на 28.12. 2020 г. в Официалния вестник на ЕС.

На проведеното на 22.12.2020 г. 15-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха одобрени промени в рамките на 10-то изменение на Програмата, касаещи въвеждането на приложимите правила от Регламент (ЕС) 2020/2220 по отношение на компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020, както и прецизиране на прилагането им.

Промени в наредбите за прилагане на мерки 12, 13 и 14 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 18 февруари*

С настоящите промени в националното законодателство се създава правната рамка за прилагане на мерките 10, 11, 12, 13 и 14 от ПРСР 2014-2020 в преходните 2021 и 2022 г., които предоставят нови възможностите за бенефициентите от Кампания 2021.

В срок до 01 март 2021 г. могат да се изпращат становища и предложения по публикуваните материали

Мярка 10: Основни предложени промени в проекта на НИД на Наредба № 7

 • новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане от 2021 г., в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9  от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ бр. 22 от 2009 г.) се изпълняват за срок от 1 година.
 • по направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ се създава възможността в случай, че са изключени площи от обхвата на мярката, поради влезли в сила заповеди за обявяване на зони по Натура 2000, ангажиментът да продължи да се изпълнява с останалите площи, а когато всички площи са включени в зони по Натура 2000 и ангажиментът се прекрати, да не се изисква възстановяване на полученото финансово подпомагане по направлението или да  бъде продължен ангажимента по дейности за паша само с площи от ангажимента, които не са изключени от обхвата  на мярката;
 • нови нива на подпомагане по направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“, приложими за кампания 2021 и след нея;
 • по част от прилаганите дейностите по направление „Контрол на почвената ерозия“, са въведени нови допустими разходи за: 1/ противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения – чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона; 2/ противоерозионни мероприятие в обработваеми земи: за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност и поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона;
 • ново приложение № 10 със списък на допустими култури от групата на трайните насаждения, подходящи за прилагане на дейността по затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията. Въвежда се условие за заявените площи по дейността да се изискват документи, удостоверяващи че за заявените насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.)- няма да се одобряват за участие в мярка 10 заявените земеделски парцели, за които не е предоставена при кандидатстването оценка по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения и/или документ, удостоверяващ, че за заявените трайните насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване;
 • ново приложение № 11 със списък на с медоносните тревни растения, които следва да се засяват при изпълнение на дейността за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност;
 • ново изискване при кандидатстването да бъдат приложени разходно-оправдателен документ при закупуване на тревните смески и семена на медоносни растения при изпълнение на ангажименти, свързани със затревяване или създаване на буферни ивици с медоносни растителност;
 • за новите ангажименти, поети през 2021 г. крайният срок за доказване на опит в извършването на избраните направления/преминато обучение, е до 31.12.2021 г.;
 • усъвършенствани и повишени изисквания в направлението „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“: допълненителни забрани в Приложение 6, касаещи националните паркове и резерватите; добавят се изисквания животните да са придружавани от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин, а за бенефициентите, които осъществяват дейността с придружаващи стадото кучета, на същите да бъдат поставяни спъвачки;
 • при извършване на административните проверки по направленията пасторализъм и опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство ДФЗ – РА ще използва освен наличната в регистъра на БАБХ към датата на подаване на заявление от земеделските стопани информация, така и информацията към 80 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.

👉Запознайте с публикувания на 29.01.2021 г. за ново обществено обсъждане👉 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020

Мярка 11: Основни предложени промени в проекта на НИД на Наредба № 4

 • през 2021 г. могат да се изпълняват текущи ангажименти, поети през 2020 г., да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022 г. и да се поемат нови ангажименти с продължителност: 1/ две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход; 2/ една година, по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи; 3/ две  години по направление „Биологично Животновъдство“; 4/ една година по направление „Биологично пчеларство“.
 • площи, животни и пчелни семейства ще могат да се включат в нови ангажименти през 2021 г., когато периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г.;
 • въвежда се изискване за заявените площи в групата на трайни насаждения по направление „Биологично растениевъдство“ да се изискват документи, удостоверяващи, че за заявените насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване, в т.ч. оценката им по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр.  65 от 1991 г.)– финансовата помощ за годината за подаване на заявлението не се предоставя или се намалява, когато кандидатите не са предоставили документи, удостоверяващи, че трайните насаждения не са надвишили продължителността на периода на плододаване по Наредба за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр.  65 от 1991 г.);
 • за площи, животни и пчелни семейства, включени в нови ангажименти през 2021, сертификатът или писменото доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство трябва да се предоставят поне веднъж до края на поетия ангажимент;
 •  променя се съотношението животинска единица (ЖЕ) за хектар постоянно затревени площи (ПЗП) в направление „Биологично растениевъдство“ (от 1 ЖЕ /2 ха на 0,3 ЖЕ /1 ха), с което се дава възможност на бенефициентите по направление „Биологично животновъдство“ да заявяват по-голям размер ПЗП;
 • кандидати по направлението „Биологично животновъдство“ получават пълният размер на подпомагането за фуражни култури, с които заедно с ПЗП, декларирани по направление „Биологично животновъдство“ се спазва съотношение от 0,3 ЖЕ/1 ха;
 • за кандидати, които удължават ангажимента си или поемат нов такъв за кампания 2021 г. и следващи кампании се въвежда диференцирано плащане за групите на полските култури и ароматните и медицински растения в размер на: 100% за първите 50 ха, в частта над 50 ха до 65 ха – 50% от размера на подпомагането за хектар и в частта над 65 ха – 10% от размера на подпомагането за хектар;
 • възможност на удължените след 2020 г. ангажименти да се изпълняват на одобрената за подкрепа площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“, която може да варира с процент по-голям от 10 % като ангажимента продължава да се изпълнява с площите, за които земеделските стопани имат регистрирано правно основание за ползване за съответната година;
 • нови нива на подпомагане, които ще получат всички  кандидати от 2021 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“ за култури от групата на полските култури, включително фуражни и култури от групата на ароматни и медицински растения;
 • определени са сроковете за предоставяне на задължителните документи от страна на кандидатите с нови ангажименти, поети през 2021 г.;
 • прецизират се текстовете, свързан с възможните комбинации между мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000“, отразяващи подпомагането, което ще бъде предоставяно от 2021 г. по мярка 12 за публикувана 1 нововключена защитени зони по Директива 2009/147/ЕО (за птици) и нови 36 защитени зони по Директива 92/43/ЕИО (за местообитания);
 • нови текстове уреждат предоставянето от МЗХГ към Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) на информация за включените в система на контрол площи (като цифрови географски данни), животни и пчелни семейства (към края на предходната година), а към началото на кампанията за кандидатстване- информация за биологичните животни.

👉Запознайте с публикувания на 29.01.2021 г. за ново обществено обсъждане👉 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020

Източник: МЗХГ; http://www.strategy.bg/

*Публикацията е актуализирана на 31.01.2021 г. след като МЗХГ публикува на 29.01.2021 г. за ново обществено обсъждане проекти на НИД на Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 и НИД на Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 от ПРСР 2014-2020.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!