Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува на 19.01.2021 г. за обществено обсъждане:

 • проект на НИД на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 (НИД на Наредба № 5), чрез който се въвеждат промени и в Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13;
 • проект на НИД на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР 2014 – 2020 (НИД на Наредба № 4) и
 • проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 (НИД на Наредба № 7)*

Контекст

Тъй като в края на 2020 г. завърши програмният период 2014-2020 за прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП 2014-2020), а законодателните предложения на Европейската комисия (ЕК) относно ОСП след 2020 г. не приключиха навреме, за да се даде възможност на държавите членки и на ЕК да подготвят всички елементи, необходими за прилагането на новата правна рамка и на стратегическите планове по ОСП от 1 януари 2021 г. (както беше първоначално предложено), се стигна до удължаване с 2 години на сегашната рамка на ОСП, а правилата за прилагането на ОСП по време на преходния период през 2021 и 2022 година са уредени в т. нар. „Преходен регламент“ (Регламент 2020/2220), който бе публикуван на 28.12. 2020 г. в Официалния вестник на ЕС.

На проведеното на 22.12.2020 г. 15-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха одобрени промени в рамките на 10-то изменение на Програмата, касаещи въвеждането на приложимите правила от Регламент (ЕС) 2020/2220 по отношение на компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020, както и прецизиране на прилагането им. С настоящите промени в националното законодателство се създава правната рамка за прилагане на мерките 12, 13 и 14 в преходните 2021 и 2022 г., които отразяват решенията на КН и предоставят нови възможностите за бенефициентите от Кампания 2021.

В срок до  18 февруари 2021 г. могат да се изпращат становища и предложения по публикуваните материали:

Промени в наредбите за прилагане на мерка 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 1 март*

Мярка 12: Основни предложени промени в проекта на НИД на Наредба № 5

 • урежда се нова подкрепа за компенсиране спазването на забраните по 36 заповеди за обявяване на защитени зони от НАТУРА 2000 по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директивата 92/43/ЕИО за местообитанията);
 • въвеждат се нови забрани, произтичащи от включените нови 36 заповеди за обявяване на защитени зони от НАТУРА 2000 по Директивата за местообитанията, които касаят бенефициентите, които ще завяват подпомагане за конкретната зона по Директива 92/43/ЕИО;
 • създава се ново Приложение № 1а, в което: в Таблица 1 е добавена 1 нова защитена зона по Директива 2009/147/ЕО (за птиците), извършено е преизчисление на нивата на подпомагане за 119 зони за птиците и е определено компенсаторно плащане за новообявената зона; в нова Таблица 2 са определени компенсаторни плащания по 36-те нови защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за местообитанията; актуализирана е Таблица 3 с новите забрани от защитените зони по Директива 92/43/ЕИО;
 • регламентирано е, че размерът на компенсаторните плащания по заявления за подпомагане, подадени до 2020 г. включително, се определят съгласно Приложение № 1, а по заявления за подпомагане, подадени от 2021 г., се определят съгласно Приложение № 1а;
 • направена е демаркация за земеделските стопани, завяващи едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12;
 • с преходните и заключителните разпоредби се правят промени в Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 (Наредба № 6).

Мярка 13: Основна предложена промяна в Наредба № 6

Чрез преходните и заключителните разпоредби на проекта на НИД на Наредба № 5 се прави промяна в Наредба № 6, според която се удължава с 2 години прилагането на преходното компенсационно плащане по новата подмярка 13.3. „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 (т. нар. НР 3). Тази възможност се предоставя от Регламент 2020/2220 и за кампания 2021 и 2022 преходното компенсационно плащане по НР 3 може да е е в размер на левовата равностойност на 25 евро.

👉Запознайте с публикувания на 19.01.2021 г. 👉 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020, чрез който се въвеждат промени и в Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13

Мярка 14: Основни предложени промени в проекта на НИД на Наредба № 4

 • въвеждат се по-високи нива  на подпомагане по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“ и подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“, приложими за кампания 2021 и след нея (референтният период на преизчислението на компенсаторните ставки е 2017 – 2019 г., като констатираните промени в пазарната и производствена среда в този период са съотнесени към периода 2011 – 2013 г.);
 • въвежда се ново изискване при промяна на обстоятелствата в становището, издадено от директора на съответната областна дирекция на БАБХ, с изключение на броя животни, да се прилага становище с отразените промени към заявлението за подпомагане;
 • прецизира се текста чрез допълнението, че заявление за подпомагане/плащане ще е по образец, който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на ДФЗ – РА и се публикува на интернет страниците на ДФЗ – РА и на МЗХГ; в тази връзка се отменя Приложение № 4 (съдържащо образец на заявление за подпомагане/плащане).

👉Запознайте с публикувания на 19.01.2021 г. 👉 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР 2014 – 2020

Източник: МЗХГ; www.strategy.bg

*Публикацията е актуализирана на 31.01.2021 г. след като МЗХГ публикува на 29.01.2021 г. за ново обществено обсъждане проект на НИД на Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 от ПРСР 2014-2020.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!