Проучване на Fi-compass изследва финансовите нужди на селското стопанство и селскостопанския хранителен сектор в 24 държави-членки на ЕС, като се основава на резултатите от две проучвания на ниво ЕС, насочени към достъпа до финансови условия на повече от 7 600 земеделски производители и 2 200 агро-хранителни предприятия. To идентифицира значителна разлика във финансирането от 19,7 – 46,6 милиарда евро за селското стопанство и повече от 12,8 милиарда евро за агро-хранителния сектор.

Проучването на Fi-compass има за цел да подпомогне управляващите органи на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) при планирането и програмирането на използването на финансови инструменти (ФИ) в техните стратегически планове за ОСП за програмния период 2021-2027 г.

Изготвени са 24 доклада за специфичните нужди, допълнително хвърлят светлина върху инвеститорите, финансирането на доставките и съответните трудности при достъпа до финансиране на двата сектора, с акцент върху младите земеделски стопани. Анализите предлагат също заключения за отстраняване на идентифицираните пропуски.

Нуждите на земеделските производители и хранително-вкусовите предприятия са значителни в светлината на кризата COVID-19 и финансовите инструменти, финансирани от ЕЗФРСР, играят роля за преодоляване на тези пропуски.

Докладите разкриват, че в повечето европейски страни финансирането на селското стопанство е предмет на по-високи лихвени проценти и неблагоприятни условия в сравнение с други сектори на икономиката. Освен това, независимо от резултатите на сектора, докладите установяват, че няма достатъчно гъвкавост в условията на кредитиране и погасяване – нещо, което е особено необходимо в селското стопанство.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски казва: „Преходът към устойчиви хранителни системи ще предостави нови възможности за земеделските производители и операторите от цялата верига на предлагане на храни. Въпреки това, за да се постигне това, достъпът до средства и финансиране ще бъде от съществено значение. Ето защо приветствам публикуването на 24-те доклада на Fi-compass на държавите, които ще помогнат на националните органи да подобрят достъпа до финансиране за земеделските производители и предприятията в сектораКтизата, сързана с Ковид-19 най-вероятно ще увеличи финансовите нужди за селското стопанство и селскостопанския хранителен сектор в целия ЕС, което  прави необходимостта от подобрение на достъпа до финансиране  от още по-решаващо значение.“

Андрю Макдауъл , заместник-председател на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), добавя: „Финансовите инструменти, съфинансирани от ЕЗФРСР, са устойчив и ефективен начин за инвестиране в растежа и развитието на земеделските стопани, особено на младите земеделски стопани, бизнеса и ресурсите в селското стопанство и в селскостопанския хранителен сектор, преследвайки продоволствената сигурност, както и целите на ЕС в областта на  опазване на околната среда и климата.. Особено горд съм да съобщя, че в рамките на Fi-compass, ГД „АГРИ“ и консултантските служби на ЕИБ обединиха усилията си, за да публикуват 24 -тедоклада за държавите, които ще предоставят на управляващите органи изчерпателен набор от информация за подобряване на използването на финансовите инструменти на ЕЗФРСР в стратегическите планове на ОСП за 2021-27 г.“

Fi-compass (съвместна инициатива между службите на Европейската комисия ESIF и ЕИБ) анализира подробно финансовата среда, в която работят фермери и преработватели във всяка страна. Това включва банкови системи, основни финансови играчи за двата сектора и това, което се предлага като заеми, гаранции и различни финансови схеми с национално и / или финансиране от ЕС. Докладите също така предоставят специфични за страните заключения как да се подобрят съществуващите ФИ и да се създадат нови. Те също така идентифицират слабостите, свързани с ниските нива на финансова грамотност на фермерите и липсата на знания на банките за селското стопанство.

Младите фермери и новите участници са сред най-засегнатите групи и често нямат адекватни възможности за финансиране

Въпреки че изглежда, че големите ферми имат доста лесен достъп до финансиране, младите фермери и новите участници са сред най-засегнатите групи и често нямат адекватни възможности за финансиране. Малките стопанства се сблъскват със значителни трудности по отношение на достъпа до инвестиции за развитие, поради липсата на активи, които да се използват като гаранции (обезпечение) и намат необходимите умения за изготвяне на бизнес планове.

По отношение на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор анализът показва по-добра финансова среда, където съществува по-голямо разнообразие от източници на финансиране в сравнение със селското стопанство. Докладите установяват, че в този сектор съществуват повече ФИ, въпреки че все още съществуват и възможности за подобряване на тяхното предлагане и покритие. Освен това в този сектор стартиращите фирми и иновативните компании са идентифицирани като най-трудно да намерят необходимия капитал за стартиране или разширяване на дейността си.

За следващата обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-27 финансовите инструменти, използващи ресурси от ЕЗФРСР, могат да бъдат използвани за финансиране на самостоятелен оборотен капитал, инвестиции, капиталови отстъпки и осигуряване на комбинации с безвъзмездни средства и лихвени субсидии.

👉 С доклада на Fi-compass „Финансовите нужди в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в България“ можете да се запознаете ТУК 📌

Източник: https://ec.europa.eu, снимка: fi-compass.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобреното от ЕК 6-то изменение

20 млн. € за Финансов инструмент по ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!