Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че в периода от 28 юни до 2 юли 2021 г. са преведени 14 588 790,44 лв. на 31 бенефициента по няколко подмерки/мерки на ПРСР 2014-2020.

Разпределението по подмерки/мерки е следното:

  • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са изплатени 1 479 443,67 лв. по 4 проекта;
  • по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ са изплатени 3 780 263,50 лв. по 4 проекта;
  • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са изплатени 7 241 990,63 лв. по 7 проекта;
  • по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са изплатени 971 442,34 лв. по 1 проект;
  • по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са изплатени 30 826,12 лв. по 1 проект;
  • по мярка 9 „Учредяване на групи организации“ са изплатени 113 231,87 лв. по 1 проект;
  • по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 337 786,24 лв. по 4 проекта;
  • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 633 806,07 лв. по 6 проекта.

С преведените миналата седмица близо 10,3 млн. лв. на 31 бенефициенти по подмерки 4.1, 4.2, 7.2, 19.4 и мярка 20 от ПРСР общо за последните 14 дни финансова подкрепа в размер на близо 25 млн. лв. са получили 60 кандидата по програмата.

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!