Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че за последните 10 дни на месец юли са оторизирани 9 327 190,55 лв. към 28 бенефициента по няколко подмерки/мерки на ПРСР 2014-2020.

Разпределението по подмерки/мерки е следното:

  • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 3 033 356,35 лв. лв. по 6 проекта;
  • по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ са наредени 641 475,48 лв. по 1 проект;
  • по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 282 984,70 лв. по 1 проект;
  • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 4 299 773,13 лв. по 6 проекта;
  • по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ са наредени 366 043,35 лв. по 1 проект;
  • по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 184 795,84 лв. по 4 проекта;
  • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 413 247,96 лв. по 8 проекта;
  • по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са наредени 105 513,74 лв. по 1 проект.

От Фонда изтъкват, че „Само за един месец ДФ „Земеделие“ оторизира плащания в размер на 57 млн. лв. по ПРСР 2014-2020“.

Източник: ДФЗ-РА

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!