Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че през последните 10 дни (до 23.07.2021 г.) са оторизирани 9 747 299, 48 лв. към 24 бенефициента по няколко подмерки/мерки на ПРСР 2014-2020.

Разпределението по подмерки/мерки е следното:

  • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени и изплатени 2 583 141,36 лв. по 5 проекта;
  • по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са изплатени 239 938,62 лв. по 1 проект;
  • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени и изплатени 6 558 928,15 лв. по 11 проекта;
  • по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 11 850,81 лв. по 1 проект;
  • по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени и изплатени 309 527,74 лв. по 5 проекта;
  • по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“ са изплатени 43 912,80 лв. по 1 проект.

Източник: ДФЗ-РА

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!