Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че общо 211 заявления за подпомагане са подадени по извънредната подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от ПРСР 2014-2020, а 961 619 лева са изплатени на 671 стопани по подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ по ПРСР 2014-2020.

Информация за подмярка COVID 3

По данни на ДФЗ:

 • 117 заявления са подадени в направлението за подпомагане за еднократно платима сума на база средносписъчен брой на персонала за периода март – юни 2020 г.
 • 94 са заявленията за подпомагане за еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 година. най-много заявления по COVID 3 са подадени в обл. София град – 32, следвани от обл. Пловдив – 30, обл. Варна и обл. Велико Търново – 12, обл. Стара Загора – 11, обл. Търговище и обл. Благоевград – 10.

Периодът, в който кандидатите можеха да подадат заявление по подмярката бе от 26 октомври до 13 ноември 2020 г., обявеният бюджет на подмярката е 7 321 096 лв., а таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 хил. евро. Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи).

Информация за подмярка COVID 2

Периодът, в който земеделците можеха да кандидатстват за помощта беше от 19 август до 21 септември 2020 г. Право на подпомагане (съгласно Наредба № 2 от 5.08.2020 г.) имат стопаните, извършващи дейност в сектор „Растениевъдство“ за селскостопански култури, различни от тези в приложение № 1, и сектор „Животновъдство“ (свине и птици). Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатите по схемите на директни плащания, подали заявление за Кампания 2019 и Кампания 2020, както и бенефициенти с действащ договор или ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. , животновъдите, одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схемите за хуманно отношение към свине и птици също влизат в обхвата за подпомагане.

Финансовата помощ се предоставя на база средносписъчен брой на персонала за периода март – юни 2020 г. по данни, предоставени от Националната агенция за приходите (НАП). Подпомагането се предоставя за лице, заето в стопанство, приравнено към средносписъчния брой на персонала в съответствие със Списък на кодовете на икономическите дейности (КИД), посочени в приложение № 3 от горецитираната наредба, и е в размер на:

 • 30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури;
 • 245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи свине;
 • 430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи птици.

Един земеделски стопанин може да получи подпомагане по подмярката за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Информация за подмярка COVID 1

 

Приносът на ЗУ на НСМ в популяризирането на извънредните подмерки и в надграждането на административния капацитет

Основна информация, свързана с изискванията, документацията, приема по подмерки 21.1 и 21.2 на ПРСР 2014-2020 и представена от ЗУ (Звеното за управление) на НСМ (Национална селска мрежа) като РЕЗЮМЕ по подмярка 21.1, РЕЗЮМЕ по подмярка 21.2 и РЕЗЮМЕ по подмярка 21.3, бе широко и регулярно популяризирана чрез рубрика новини, ежемесечния бюлетин на НСМ, профила на НСМ в социалната мрежа фейсбук, споделяне с мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната и пр.

С цел да допринесе за мобилизирането на заинтерсованите страни по темата в разработването на нормативната уредба по прилагането на трите подмерки от мярка 21 на ПРСР 2014-2020, ЗУ на НСМ популяризира текущите отворени обществени консултации по проектната документация.

ЗУ на НСМ популяризира подмерки 21.1, 21.2 и 21. 3 пряко сред потенциални бенефициенти в рамките на участието си На „Куртово Конаре Фест“ 2020 НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР и ЗУ на НСМ проведе информационен семинар по ПРСР 2014-2020 за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

ЗУ на НСМ проведе обучение за централната и регионалната администрация на ДФЗ-РА по прилагане на подмярка 21.3 от ПРСР 2014-2020, в което благодарение на хибридния модел (обучение на място и паралелно през дигитална платформа) 85 представители на централната и реагионалната администрация на ДФЗ-РА участваха в интензивен обмен на знания и информация.

Източник: ДФЗ-РА; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!