Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува днес (05.09.2022 г.) заповед на министъра на земеделието за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от ПРСР 2014 – 2020.

Правилата уреждат взаимоотношенията между дирекциите в Министерството на земеделието (МЗм) във връзка с изпълнението на проектите по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Правилата за прилагане на подмярка 19.3 от ПРСР 2014-2020 са утвърдени със Заповед № РД 09-857/14.09.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, изменена със:

👉Запознайте се със👉Заповед № РД 09-993 от 01.09.2022 г. за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

Източник: www.mzh.government.bg; www.eufunds.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!