Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува днес, 14.06.2021 г., нови Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020.

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати по процедурата!

Публикуваните на 14.06.2021 г. разяснения на УО съдържат отговори на общо 67 запитвания, изпратени в периода 20.04- 02.05.2021 г.

👉Запознайте се с разясненията на УО по текущия прием на подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020👉ТУК!

 

НСМ Ви очаква на 15 юни в Арбанаси и на 22 юни в Плевен за семинарите „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027“

 

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Източник: https://eumis2020.government.bg; МЗХГ; https://ruralnet.bg/

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА за участие в „Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020“

ПОКАНА за работна среща със заинтересованите в областта на биопроизводството страни

Подмярка 4.1 на ПРСР: Увеличават с 5 млн. евро бюджета и крайния срок до 30 септември. До 10 юни е обществено обсъждане на промените!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!