Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието- „Аграрен доклад 2020“, който бе приет в рамките на проведеното на 25.11.2020 г. заседание на Министерски съвет. В доклада е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2019 г. и са представени прогнозни данни за 2020 г.

В документа се посочва, че:

 • Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2019 г. възлиза на близо 3,9 млрд. лева по текущи цени, като бележи ръст от 4,1 % в сравнение с предходната година.
 • Според предварителни данни, през първото тримесечие на 2020 г. БДС, формирана от аграрния отрасъл нараства с 0,7 % на годишна база в реално изражение, а през второто тримесечие се свиване с 2,1%. Това говори, че през този период аграрният отрасъл остава по-слабо засегнат от кризата с пандемията от COVID-19 спрямо други сектори на икономиката.
 • През 2019 г. износът на селскостопански стоки бележи увеличение с 11,2% спрямо предходната година. Традиционно положителното салдо в аграрната търговия нараства с 3,5% на годишна база, до близо 1,1 млрд. евро. По предварителни данни, през първото полугодие на 2020 г. нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 475,3 млн. евро, с 30,1% повече спрямо същия период на 2019 г.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ през календарната 2019 г. са оторизирани общо 1 693,8 млн. лева от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.

През календарната 2019 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР) са разплатени 844,3 млн. лева и са реализирани приеми по следните мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020:

 1. подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
 2. подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за малки стопанства“
 3. подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
 4. подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“- обявеният през май 2019 г. прием впоследствие е прекратен, за прецизиранена заложените параметри
 5. подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“
 6. мярка 10 „Агроекология и климат“
 7. мярка 11 „Биологичноземеделие“
 8. мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“
 9. мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“
 10. мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

През календарната 2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) са изплатени около 32,6 млн. лева.

В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, мерките и действията за тяхното постигане.

„Аграрен доклад 2020“ можете да откриете ТУК!

Източник: www.mzh.government.bg; www.gov.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!