В брой 11 на Държавен вестник от 09.02.2021 г. са обнародвани промени в:

  • Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания („Наредбата № 3), с които се въвеждат промени в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания („Наредба № 5“);
  • НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК („Наредба № 105“), с които се въвеждат промени в Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани („Наредба № 3 от 1999 г.“).

Промените в Наредба № 3, Наредба № 5, Наредба № 105 и Наредба № 3 от 1999 г. засягат пряко всички кандидати по схемите на директните плащания и компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020.

Всички кандидати за подпомагане с подписването на декларативната част от Заявление за подпомагане потвърждават, че приемат правилата и са запознати с изискванията на схемите и мерките, за които кандидатстват за подпомагане и се задължават да спазват изрично посочените нормативни изисквания, част от които са и изискванията на Наредба № 3, Наредба № 5, Наредба № 105 и Наредба № 3 от 1999 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, съдържащ измененията и допълненията публикувани в ДВ бр. 11 от 09 февуари 2021 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉НАРЕДБА № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схмеи и мерки за директни плащания, съдържащ измененията и допълненията публикувани в ДВ бр. 11 от 09 февуари 2021 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉НАРЕДБА № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК, съдържащ измененията и допълненията публикувани в ДВ бр. 11 от 09 февуари 2021 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉НАРЕДБА № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, съдържащ измененията и допълненията публикувани в ДВ бр. 11 от 09 февуари 2021 г.

Източник: https://dv.parliament.bg; apis.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!