Запознайте се с публикуваните на 5 май 2021 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020.

👉Проектите по подмярка 4.1 на ПРСР само за земеделска техника- без становище от РИОСВ

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

23 юли 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Източник: https://eumis2020.government.bg; МЗХГ; https://ruralnet.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!