Експерти от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) подготвиха РЕЗЮМЕ по отворената процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020.

Чрез резюмето популяризираме на достъпен език възможностите, които ПРСР 2014-2020 предоставя за подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ). Ще откриете основна информация за използваните важни дефиниции, за допустимите бенефициенти и изискванията към тях, допустимите разходи, за финансовите условия на процедурата, за начина на кандидатстване, за оценяването и класирането на проектите, за критериите за подбор на проектни предложения, важни срокове и др.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/и в сайта на МЗХГ: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/10/17/odobreni_nasoki_m_161.rar

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.01.2020 г. до 17:30 ч.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!