Европейската комисия (ЕК) публикува списък с потенциални селскостопански практики, които еко-схемите биха могли да подкрепят в бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП). 

От ЕК посочват, че този списък има за цел да допринесе за дебата за реформата на ОСП и нейната роля за постигане на целите на Зелената сделка. Списъкът също така повишава прозрачността на процеса за установяване на стратегическите планове за ОСП и предоставя на земеделските производители, администрациите, учените и заинтересованите страни основа за по-нататъшна дискусия относно най-доброто използване на този нов инструмент.

Част от реформата на ОСП, която в момента е в процес на преговори между Европейския парламент, Съвета и Комисията, включва еко-схемите по стълб 1 на ОСП, които са нов инструмент, предназначен да възнаграждава земеделските производители, избрали да направят една стъпка по-далеч по отношение на грижите за околната среда и действията в областта на климата. Бъдещата ОСП ще изиграе решаваща роля в управлението на прехода към устойчива хранителна система и в подкрепа на европейските фермери през цялото време. Еко-схемите ще допринесат значително за този преход и за целите на Зелената сделка на ЕС (Европейския зелен пакт)

Стратегическите планове на ОСП ще приложат на практика засилени условия, еко-схеми, консултантски услуги в земеделските стопанства, както и агроекологични и климатични мерки и инвестиции за постигане на целите на Зелената сделка, по-специално тези, произтичащи от двете нови стратегии „От фермата до трапезата“  и „Биоразнообразие 2030“, представени от ЕК през май 2020 г. и за изпълнение на специфичните за ОСП цели, свързани с климата и околната среда. Двете нови стратегии, включват целите, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. за:

 • намаляване с 50% употребата и риска от пестициди,
 • намаляване с поне 20% употребата на торове,
 • намаляване с 50% в продажбите на антимикробни препарати, използвани за селскостопанските животни и аквакултури,
 • връщане на най-малко 10 % от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта,
 • достигне 25% от земеделските земи под биологично земеделие и
 • осигуряване 100% достъп до бърза широколентова връзка в селските райони до 2025 г.

Списъкът на ЕК с потенциалните селскостопански практики включва:

1. Практики, установени в политически инструменти на ЕС:

⇒ Практики за биологично земеделие:

 • Преминаване към биологично земеделие
 • Поддържане на биологично земеделие

⇒ Практики за Интегрирано управление на вредителите:·       

 • Буферни ивици с управленски практики и без пестициди
 • Механичен контрол на плевелите
 • Повишено използване на издръжливи, устойчиви на вредители сортове и видове култури
 • Земя, оставена под угар с видов състав с цел биоразнообразие

2. Други практики:

⇒ Агроекология:

 • Сеитбооборот с бобови култури
 • Смесено отглеждане на култури – отглеждане на множество култури
 • Покривни култури в междуредията на дърветата при трайните насаждения- овощни градини, лозя, маслинови дървета, които надграждат система от предварителни условия
 • Зимно покритие на почвата и улавящи култури, които надграждат система от предварителни условия
 • Нискоинтензивна тревна система за добитъка
 • Използване на по-устойчиви на изменението на климата култури/ сортове растения
 • Смесени видове/разнообразен микс в постоянни пасища с цел биоразнообразие (опрашители, птици, дивечови запаси)
 • Подобрено отглеждане на ориз за намаляване на емисиите на метан (напр. редуващи се влажни и сухи техники)
 • Практики и стандарти, определени в правилата за биологично земеделие

⇒ Животновъдство и планове за хуманно отношение към животните:

 • Планове за хранене: годност и достъп до фуражи и вода, анализи на качеството на фуражите и водата (напр. микотоксини), оптимизирани стратегии за хранене
 • Приятелски условия за отглеждане: увеличено пространство за животно, подобрени подови настилки (напр. ежедневно предоставяне на постелки от слама), свободно опрасване, осигуряване на обогатена среда (напр. за кацане, материали за изграждане на гнезда, засенчване/спринклери/вентилация за справяне с топлинния стрес
 • Практики и стандарти, определени в правилата за биологично земеделие
 • Практики за повишаване на стабилността на животните, плодовитостта, дълголетието и адаптивността, напр. продължителност на живота на млечните крави; отглеждане на животни с ниски емисии, насърчаване на генетичното разнообразие и устойчивост
 • Планове за превенция и контрол на здравето на животните: общ план за намаляване на риска от инфекции, които изискват антимикробни средства и обхващащ всички съответни животновъдни практики, напр. ваксинация и лечение, подобрена биосигурност, използване на фуражни добавки и др.
 • Осигуряване на достъп до пасища и увеличаване на пасищния период за паша на животните
 • Осигуряване и управление на редовния достъп до зони на открито

⇒ Агролесовъдство:

 • Създаване и поддържане на ландшафтни характеристики, които надграждат система от предварителни условия
 • План за управление и изрязване на ландшафтните характеристики
 • Създаване и поддържане на богати на биоразнообразие силиво-пасищни системи

⇒ Земеделие с висока природна стойност (HNV):

 • Земя, оставена под угар с видов състав за целите на биоразнообразието (опрашване, птици, дивечови суровини и др.)
 • Пашуване на открити пространства и между трайни насаждения
 • Създаване и подобряване на полуестествени местообитания
 • Намаляване употребата на торове, управление с ниска интензивност при обработваемите култури

⇒ Въглеродно земеделие:

 • Консервационно земеделие
 • Навлажняване на влажни зони/торфища, палдикултура
 • Минимално ниво на водната маса през зимата
 • Подходящо управление на остатъците, т.е.заораване на селскостопански остатъци, сеитба върху растителни остатъци
 • Създаване и поддържане на постоянни пасища
 • Екстензивно използване на постоянни пасища

⇒ Прeцизно земеделие:

 • План за управление на хранителните вещества, използване на иновативни подходи за минимизиране на отделянето на хранителни вещества, оптимално рН за усвояване на хранителни вещества, кръгово земеделие
 • Прецизно земеделие за намаляване на суровините (торове, вода, продукти за растителна защита)
 • Подобряване на ефективността на напояването

⇒ Подобряване управлението на хранителните вещества: 

 • Прилагане на мерки, свързани с нитратите, които надхвърлят задълженията на система от предварителни условия
 • Мерки за намаляване и предотвратяване на замърсяването на водата, въздуха и почвата от излишните хранителни вещества, като вземане на проби от почвата, ако вече не е задължително, създаване на капани за хранителни вещества

⇒ Защита на водните ресурси:

Управление на нуждите на културите от вода (преминаване към по-малко интензивни за вода култури, промяна на датите на сеитба, оптимизирани графици за напояване)

⇒ Други практики, полезни за почвата:

 • Противоерозионни и противоветрени ивици
 • Изграждане или поддържане на тераси и поясно земеделие

Други практики, свързани с емисиите на парникови газове:

 • Фуражни добавки за намаляване на емисиите от ентероферментация
 • Подобрено управление и съхранение на оборски тор

👉Запознайте с публикувания от ЕК 👉Списък с потенциални селскостопански практики (EN)

За да бъдат подкрепени от еко- схеми, земеделските практики трябва:

 • да обхващат дейности, свързани с климата, околната среда, хуманното отношение към животните и антимикробната устойчивост;
 • да бъдат определени въз основа на нуждите и приоритетите, определени на национално ниво в стратегическия план за ОСП;
 • тяхното ниво на амбиция трябва да надхвърля изискванията и задълженията, определени от система на предварителни условия;
 • да допринасят за постигане на целите на ЕС от Зелената сделка.

Източник: https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!