Становище на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) относно стратегия „От фермата до трапезата“ посочва някои пропуски в съобщението „От фермата до трапезата“ и в плана за действие, и дава насоки за начина, по който стратегията може да бъде доразвита и да намери израз в една ефективна пътна карта за преход.

ЕИСК посочва, че предизвиканата от COVID-19 криза успешно подложи на изпитание силата и устойчивостта на европейската селскостопанска хранителна система, с което доказа сигурността на доставките на храни в ЕС, но освен това показа, че осигуряването на храна „от фермата до трапезата“ не може да се приема за даденост. „Стратегията трябва да се използва като възможност за промяна в динамиката на веригите на доставки и за трайни подобрения за земеделските стопани, преработвателите и търговците на дребно.“

Според ЕИСК всеобхватната продоволствена политика в ЕС следва да осигури:

  • „икономическа, екологична и социално-културна устойчивост;
  • интеграция между секторите, областите на политиката и равнищата на управление;
  • приобщаващи процеси на вземане на решения; и iv) комбинация от задължителни мерки (разпоредби и данъци) и стимули (ценови премии, достъп до кредитиране, ресурси и застраховки) за ускоряване на прехода към устойчиви продоволствени системи. Предложената стратегия не отразява в достатъчна степен тези цели.“

В становището Комитетът заявява „бюджетът за ОСП не трябва да се намалява или да се запазва на сегашното равнище, а да бъде увеличен в съответствие с тези цели. Намаляването на финансирането за развитие на селските райони би могло да доведе до неблагоприятни последици предвид факта, че то съдържа някои от най-важните инструменти за подпомагане на прехода.“

За Комитета „Одобрението на стратегическите планове по ОСП следва да зависи от приемането от държавите членки на всеобхватни планове за промяна на продоволствената среда, които свързват стимулите за устойчиво производство на здравословни храни със създаването на нови пазари за тези продукти.“

Мнението на ЕИСК:

„справедливите цени на храните (отразяващи реалните производствени разходи за околната среда и обществото) са единственият начин за постигане на устойчиви продоволствени системи в дългосрочен план. ЕС и държавите членки следва да предприемат действия, за да гарантират, че цените франко земеделско стопанство се запазват над равнището на разходите за производство и че здравословният начин на хранене ще стане по-леснодостъпен. За да стане това, ще бъде необходимо да се използва пълният набор от инструменти за публично управление — от твърди фискални мерки до основани на информация подходи — за да се даде видимост на действителните разходи.“

„Евтиният внос често предполага високи социални и екологични разходи в трети държави. Без промени в търговските политики на ЕС целите на стратегията няма да бъдат постигнати. Комитетът призовава ЕС да гарантира действителна реципрочност на стандартите в преференциалните търговски споразумения.“

„В стратегията обаче не се разглеждат устойчивото управление на земите и достъпът до земя. Това е сериозен пропуск предвид факта, че това е една от основните пречки пред подмладяването на населението, заето в селското стопанство, без което ще се загуби основата на ЕС за устойчиво и продуктивно земеделие.“

„Следва да бъде извършена оценка на въздействието за различните начини за постигане на всяка определена в стратегията цел, като се отчита актуалното състояние във всяка държава членка.“

Становището на ЕИСК е публикувано на 11.12.2020 г. в Официален вестник на Европейския съюз ТУК.

Ролята на Европейски икономически и социален комитет

ЕИСК е консултативен орган на ЕС, в който влизат представители на организации на работниците и работодателите и на други групи. Той представя становища по свързани с ЕС въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, като по този начин действа като мост между вземащите решения институции на ЕС и гражданите на Съюза.

Източник: https://eur-lex.europa.eu/; www.eesc.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!