Създаването и функционирането на Националната рибарска мрежа се финансира от мярка „Техническа помощ“ на „Програмата за морско дело и рибарство“ за програмния период 2014 – 2020 (ПМДР).

След проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки, министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) възложи чрез Договор РД 51-129 от 30.10. 2019 г. изпълнението на проект с наименование „Организиране на дейности, свързани с администриране и управление на Националната рибарска мрежа” на Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ ДЗЗД“. Договорът между МЗХГ и избрания изпълнител е със срок до 31 декември 2023 г.

Обхватът на поръчката включва създаването и ефективното функциониране на Националната рибарска мрежа (НРМ) на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ).

НРМ има за цел:

  • осигуряване на представителност на всички заинтересовани страни (организации, които представляват различни категории потенциални бенефициенти по ПМДР – рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти и МИРГ);
  • изграждане на капацитет;
  • разпространяване на информация;
  • обмен на добри практики и
  • подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на страната с цел успешното изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие и устойчиво развитие на рибарските райони.

Широкото участие в НРМ ще гарантира осъществяването на ефективно сътрудничество на национално и европейско равнище, основано на принципа на партньорство в защита на общия интерес за подпомогане сектора на рибарството и аквакултурите.

Съгласно Договора с МЗХГ, избраният изпълнител предвижда създаването и на звено за управление на НРМ, което ще бъде съставено от ръководител проект, координатор, ключов експерт, неключови експерти и др. експерти.

Източник: МЗХГ; Агенция по обществени поръчки

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!