На 27 ноември 2020 г. Съветът на ЕС сключи неофициална сделка с Европейския парламент (ЕП) за удължаване на настоящите правила на ОСП до края на 2022 г. и как да се разпределят допълнителните 8,07 милиарда евро от европейския инструмент за възстановяване на европейските фермери.

Това неофициално споразумение е продължение на първоначалното споразумение през юни тази година.

Неформалната сделка очертава разделяне на парите за възстановяване през следващите две години: 30% от 8,07 милиарда евро ще бъдат на разположение през 2021 г. и 70% през 2022 г.

Неофициалното споразумение също така възлага на държавите-членки да осигурят около една трета от общия бюджет (37% ) за зелени мерки и хуманно отношение към животните, и повече от половината от общия бюджет (55%) за мерки за социална и цифрова трансформация. Преговарящите очакват, че тези мерки ще спомогнат за ускоряване на прехода към практики като прецизност и интелигентно земеделие, ще подобрят достъпа до висококачествени ИКТ в селските райони и ще укрепят местните пазари.

Преговарящите се договориха също да удължат с шест месеца прилагането на изключителната временна помощ за земеделски производители и МСП, засегнати от кризата с COVID-19. Те също така се споразумяха, че най-отдалечените региони на ЕС и по-малките острови в Егейско море ще продължат да получават през 2021 и 2022 г. същата сума на финансова подкрепа, както е посочено в настоящите правила.

Договореният текст предстои да бъде одобрен от Специалната комисия по земеделие на Съвета, след което ще бъде внесен за окончателно приемане от Съвета и Европейския парламент.

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Януш Войчеховски заяви: „Приветствам политическото споразумение относно преходните правила за ОСП. То осигурява така необходимата сигурност за нашите земеделски стопани, особено в тези безпрецедентни времена. ОСП ще продължи да подкрепя нашите земеделци и производители на селскостопански и хранителни продукти, но едновременно с това ще постави по-високи цели в областта на околната среда и климата благодарение също така на средствата за възстановяване, отпуснати за развитие на селските райони. Сега ще работим за бързо постигане на споразумение относно реформата на ОСП“.

Днес и утре Европарламентът гласува преходните разпоредби за ОСП

В периода 30 ноември- 1 декмври 2020 г. се провежда дистанционно заседание на Комисията по земеделие и селски райони на ЕП (AGRI), в рамките на което се очкава да бъдат гласувани:

  • Преходни разпоредби за подкрепата от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) и ЕФГЗ (Европейски фонд за гарантиране в земеделието)– във вторник е гласуването на предварителното споразумение от триалога;
  • Нов план за действие за кръговата икономика- в понеделник е гласуването по проектостановище (водеща комисия: ENVI), докладчик на AGRI: Клод Груфат и вторник е окончателното гласуване по изменения текст.

Месец февруари 2021 г. да е срока за нотификациите към ЕК по директни плащания за преходния период   

На заседанието на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС), което се проведе на 23 ноември 2020 г. в гр. Брюксел, основна тема на дискусията бяха предложенията за Преходен регламент и за Регламент за стратегическите планове по ОСП. По Преходния регламент СКСС даде ревизиран мандат на Председателството за финалния триалог на 27 ноември. Договорена е гъвкавост между процентите бюджети за околна среда (37%) и инвестиции (55%). Относно срока за извършване на нотификациите за директни плащания за 2021 г., повечето държави членки са изразили предпочитания за месец февруари. Точната дата обаче ще се определи в триалога.

Източник: https://www.consilium.europa.eu/; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!