В рамките на проведенто на 7 април 2022 г. в гр. Люксембург заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство земеделските министри на ЕС приеха заключения относно съобщението на ЕК относно „Устойчиви въглеродни цикли“ от 15 декември 2021 г., в което се определят начините за стимулиране на практиките за улавяне на въглероден диоксид чрез земеделски методи, като част от усилията за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с поне 55% до 2030 г.

Въз основа на съобщението на Комисията „Устойчиви въглеродни цикли“ в частта, посветена на селското и горското стопанство, министрите на земеделието одобриха заключения относно въглеродното земеделие, с цел да се насърчат селскостопанските практики, които допринасят за улавянето на въглерод от атмосферата и за устойчивото му съхраняване в почвите или биомасата. В селското стопанство тези практики могат да включват засаждане на живи плетове или дървета, отглеждане на бобови култури, използване на междинни култури и защитни насаждения, консервационна обработка, поддържане на торфища, а в горско стопанство – залесяване или повторно залесяване.

В заключенията се уточняват очакванията на Съвета по отношение на рамката за сертифициране на поглъщанията на въглерод, за която ще бъде представено законодателно предложение в края на годината, за да се създадат условия за икономическо остойностяване на практиките, които увеличават поглъщането и съхранението на въглерод, въз основа на научно доказани изисквания към измерването.

В заключенията си Съветът приветства съобщението и признава ключовата роля, която селското и горското стопанство биха могли да играят за борбата с изменението на климата посредством поглъщането на въглерод от атмосферата. Министрите отчетоха също, че е важно да се предостави достатъчна финансова подкрепа за земеделските и горските стопани в допълнение към общата селскостопанска политика, както от публични, така и от частни средства, с цел земеделските и горските стопани да бъдат стимулирани да възприемат тези благоприятни за климата практики. Освен това министрите подкрепиха плана на Комисията за създаване на експертна група от представители на селското и горското стопанство, изразиха становище, че тази група ще бъде в състояние да оценява и да отчита съществуващите схеми за сертифициране на въглеродните емисии, да споделя примери за най-добри практики от целия ЕС, и приканиха Комисията да разгледа съвместно с експертната група възможностите за разширяване на обхвата на сертифицирането, за да се включи и намаляването на емисиите на парникови газове, по-специално метан и диазотен оксид.

Държавите членки изтъкнаха още, че основната цел на селското стопанство на ЕС, както е предвидено в Договорите, е да се гарантира продоволствената сигурност и че тази цел не следва да бъде компрометирана. Накрая, в заключенията се подчертава колко е важно да се вземат предвид регионалните особености и да се избягва ненужната административна тежест при създаването на рамката за сертифициране, която следва да бъде възможно най-проста и прозрачна.

👉Council conclusions on the Commission communication on sustainable carbon cycles in the agricultural and forestry sectors

Контекст

Съгласно Европейския зелен пакт една от целите, договорени в рамките на законодателството на ЕС в областта на климата, е да се намалят емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 г., за да се постигне неутралност по отношение на климата на равнището на ЕС до 2050 г. Поглъщанията на въглерод (т.е. улавянето на CO2 от атмосферата и неговото съхранение чрез различни средства, например с помощта на дървета и растения, както и чрез опазване на богатите на въглерод почви) могат да играят решаваща роля за постигането на неутралност по отношение на климата. Съобщението на Комисията относно устойчивите въглеродни цикли, прието на 15 декември 2021 г. като част от пакета „Подготвени за цел 55“, има за цел да спомогне за разработването на устойчиви решения за поглъщане на въглерод и да предостави реални стимули за земеделските стопани. То представлява и първа стъпка към рамка за сертифициране на поглъщането на въглерод, която ще бъде предмет на законодателно предложение.

Източник: www.consilium.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!