Доклад на JRC „Картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги: Оценка на екосистемата на ЕС“ представя оценка на екосистемите, обхващаща общата земна площ на ЕС, както и морските региони на ЕС.

Оценката е изпълнена от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC), Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), ГД „Околна среда“ и Европейските тематични центрове за биологичното разнообразие и за градските, земните и почвените системи. Докладът представлява база от знания, която може да подпомогне оценката на целите за биологичното разнообразие за 2020 г. Той също така предоставя основа за данни за бъдещи оценки и развитие на политиките, по-специално по отношение на програмата за възстановяване на екосистемите за следващото десетилетие (2020-2030 г.).

Докладът представя анализ на натиска и състоянието на сухоземните, сладководните и морските екосистеми, използвайки единна, сравнима методология, базирана на европейски данни за тенденциите на натиска и състоянието спрямо изходното ниво на политиката за 2010 г.

Направени са следните основни изводи:

  • Натискът върху екосистемите показва различни тенденции.
  • Усвояването на земя, атмосферните емисии на замърсители на въздуха и критичните натоварвания на азот намаляват, но абсолютните стойности остават твърде високи.
  • Въздействието от изменението на климата върху екосистемите се увеличава.
  • Инвазивни чужди видове, обединяващи съюза, се наблюдават във всички екосистеми, но тяхното въздействие е особено голямо в градските екосистеми и пасищата.
  • Натискът от прекомерния риболов и морското замърсяване все още е висок.
  • В дългосрочен план качеството на въздуха и сладките води се подобрява.
  • В горите и агроекосистемите, които представляват над 80% от територията на ЕС, има подобрения в показателите за структурно състояние (биомаса, изсъхнала дървесина, площ под биологично земеделие) спрямо изходната 2010 г., но някои ключови биопоказатели като обезлистяването на дървесната корона продължава да се увеличава.Това показва, че състоянието на екосистемата не се подобрява.

Свързаните с видовете показатели не показват напредък или по-нататъшен спад, особено в агроекосистемите. Анализът на тенденциите в екосистемните услуги стига до заключението, че настоящият потенциал на екосистемите да доставят дървен материал, защита срещу наводнения, опрашване на култури и отдих, основан на природата, е равен или по-нисък от базовата стойност за 2010 г. В същото време търсенето на тези услуги се увеличава значително.

Намаленият потенциал в комбинация с по-голямото търсене рискува допълнително да намали състоянието на екосистемите и техния принос за благосъстоянието на хората. Въпреки широкото покритие на законодателството в областта на околната среда в ЕС, все още има големи пропуски в правната защита на екосистемите. Например 76% от площта на сухоземните екосистеми, главно гори, агроекосистеми и градски екосистеми, са изключени от правно наименование съгласно Директивите за птиците и местообитанията.

Сладководните и морските екосистеми са обект на специфични мерки за защита съгласно Рамковите директиви за водите и морската стратегия. Състоянието на екосистемите, които са под законно наименование  е неблагоприятно. Според доклада са необходими повече усилия за обръщане на тенденцията при загубата на биологично разнообразие и деградация на екосистемата, както и за поставянето на екосистемите по пътя им към възстановяване.

„Напредъкът постигнат в определени области като намаляване на замърсяването, повишаване на качеството на въздуха и водата, увеличаване на дела на биологичното земеделие, разширяването на горите и усилията за поддържане на запасите от морски риби на устойчиви нива показват, че може да се постигне устойчиво прилагане на политиките ефективно. Тези успехи трябва да ни насърчат да действаме сега и да предложим амбициозен план за възстановяване на европейските екосистеми.“, се подчертава в доклада.

Източник: https://ec.europa.eu/jrc; EUScienceHub

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!