Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) обяви прием по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014-2020.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН е 17:30 часа на 10.05.2021 г.

Цели на подкрепата

Подпомагането по процедурата е насочено към създаването до 50 мобилни общински центрове за консултантски услуги (мобилни офиси), които са самостоятелни териториални звена към Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и допълват дейността на областните им офиси.

Мобилните офиси ще извършват основно следните дейности:

 • предоставяне на съвети и консултации на малки земеделски стопанства;
 • организиране на информационни събития за малки земеделски стопанства в различни населени места;
 • посещение на малки земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по Тематичната подпрограма и други мерки, финансирани чрез ЕЗФРСР и предоставяне на други съвети и консултации, пряко свързани с дейността на земеделските стопанства.

Очаквани резултати

Подкрепените проекти по подмярката следва да допринесат за осигуряването на достъп на по-голям брой земеделски стопани до качествени консултантски услуги, свързани с устойчивото управление и ефективността на земеделските стопанствата.

Очакванията са да се улесни достъпа на малките земеделски стопанства до съветнически услуги; да се подобри капацитета на участниците в организацията за трансфер на знания и иновации както и да се повиши квалификацията и управленските умения на земеделските производители, тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска в стопанствата им.

Единственият допустим кандидат по процедурата е НССЗ

Бюджет и финансови параметри

11 734 800 лв. е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения- 9 974 580 лв. е финансирането от ЕЗФРСР (85%) и 1 760 220 лв. е национално съфинансиране (15%).

По процедурата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за едно проектно предложение, но максималният размер на допустимите разходи за създаване и функциониране на един мобилен офис не може да е повече от 500 000 лв. Финансовата помощ е в размер на:

 • 100 % от размера на допустимите разходи от датата на учредяването на мобилните офиси до изтичане на 1 година от тази дата;
 • 95 % от размера на допустимите разходи за 2-ра година;
 • 90 % от размера на допустимите разходи за 3-та година;
 • 85 % от размера на допустимите разходи за 4-та година и
 • 80 % от размера на допустимите разходи за 5- та година.

Условия за допустимост

За да бъдат допустими за финансиране мобилните офиси трябва да отговарят на поне едно от следните условия за териториален обхват:

 • а) да обхващат минимум две съседни общини или;
 • б) общината, в която е разположен мобилния офис е извън населено място, което е административен център на област.

Във всеки мобилен офис могат да бъдат назначени до 2 служители (съветници) на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден на служител. Допустимо е да бъдат предвидени и максимум по 1 регионален координатор за всеки район на планиране и до 2 координатори на централно ниво във връзка с дейността на мобилните офиси.

Всеки служител в Административната структура на мобилните офиси, включително и нейния ръководител трябва да е:

 • с висше oбразование, с минимална образователна степен –  бакалавър;
 • с професионална квалификация в една от професионалните области: аграрни науки и/или ветеринарна медицина и/или икономика и/или хранително-вкусова промишленост и/или опазване на околната среда.

В срок до 2 месеца от своето назначаване всеки съветник в мобилните офиси трябва да премине встъпително обучение от минимум 8 учебни часа, а в срок до 12 месеца от своето назначаване да премине обучение от минимум 18 учебни часа по опазване на околната среда, в т.ч. относно смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологичното разнообразие и опазването на водите.

Критерии за подбор на проекти

Приоритет по процедурата ще бъде предоставян за:

 • проектни предложения с по-голям брой население в териториалния обхват на мобилните офиси;
 • проектни предложения с по-голям брой земеделски стопанства в териториалния обхват на мобилните офиси и
 • проектни предложения с по-дълго разстояние от общински център за разполагане на офиса до областен център в териториалния обхват на мобилните офиси.

Кандидатстване в ИСУН 2020

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) на http://eumis2020.government.bg/.

Източник: http://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!