Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) обяви прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.004 „Проектни предложения подадени от публични субекти“ по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:30 часа на 10.05.2021 г.

 

Цели на подкрепата и очаквани резултати

Подпомагането по процедурата е насочено към действия за намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, чрез което ще се спомогне защитата на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на АЧС и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.

Осигуряването на възможност за подпомагане на Българска агенция по безопасност по храните (БАБХ) и Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ за инвестиции, свързани с превантивни дейности, ще спомогне за засилване на контрола от страна на компетентния орган, за повишаване на капацитета, за оптимизиране на времето за реакция, което от своя страна ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще.

Реализирането на специфични инвестиции от страна на Изпълнителна агенция „Борба с градушките” (ИАБГ) ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната, както и да бъде осъществявано наблюдение и ранно предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления. По този начин ще бъде осигурена възможност за навременно реагиране с цел предотвратяване на щети по селскостопанските насаждения, водещи до значителни, негативни икономически последици.

Допустими кандидати

По процедурата ще се подкрепят проектни предложения, представени от публични субекти, а допустимите кандидати са:

 • БАБХ;
 • ИАБГ или
 • НДНИВМИ „Проф. д-р Г. Павлов“.

Бюджет

 2 933 700 лв. е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения-   2 493 645 лв. е финансирането от ЕЗФРСР (85 %) и  440 055 лв. е националното съфинансиране (15 %).

Финансови параметри

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 лв., а максималният е 1 222 375 лв. Финансовата помощ е 80 % от размера на допустимите разходи.

В рамките на процедурата всеки допустим кандидат ще може да подададе само едно проектно предложение, а проектните предложения ще се класират в рамките на бюджета, посочен в условията за кандидатстване по реда на тяхното подаване.

Допустими за финансиране разходи

 1. За проектни предложения, представени от БАБХ и НДНИВMИ:
 • а) Разходи за закупуване на оборудване, инструменти и съоръжения за лаборатории;
 • б) Разходи за закупуване на мобилно оборудване за транспортиране и пренасяне на проби, взети от животновъдни обекти или диви животни;
 • в) Разходи за инсталации, включително разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатории;
 • г) Разходи за акредитация на лаборатории;
 • д) Разходи за закупуване на лицензи, придобиване и разработка на софтуер за лаборатории;
 • е) Общи разходи, свързани със съответния проект за такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
 1. За проектни предложения, представени от ИАБГ:
 • а) Разходи за строително – монтажни дейности свързани с изграждане и реконструкция на кули, използвани за монтаж на радарни станции, вкл. прилежаща инфраструктура към тях;
 • б) Разходи за закупуване на радарни станции, вкл. оборудване за анализ и съхранение на бази данни;
 • в) Разходи за закупуване на транспортни средства, оборудвани за превоз на противоградна техника и специфични товари;
 • г) Разходи за инсталации, включително разходи за монтаж и въвеждане в експлоатация на радарни станции;
 • д) Разходи за закупуване на лицензи, придобиване и разработка на софтуер за противоградна защита;
 • е) Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Кандидатстване в ИСУН 2020

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!