Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 13.07.2021 г. Заповед №РД09-696/ 12.07.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Увеличението от 16.7 млн. евро е за дейности, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“, както и за микропредприятия.

На 07.07.2021 г. приключи общественото обсъждане на проектозаповедта, а промените съгласно Заповед №РД09-696/ 12.07.2021 г. са свързани с:

  • увеличение на общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата- от 35 млн. евро (68 453 000 лева) на 51.7 млн.евро (101 114 860 лева);
  • изменения в Приложение № 9 „Образец на административен договор“ от Указанията за изпълнение: 1/в чл. 4, ал. 1 думите „и представи обезпечение“ се заличават; 2/в чл. 24, ал. 4 се изменя така „(4) Когато искането за изменение на договора води до увеличение на общата стойност на финансовата помощ, посочена в чл. 2, ал. 2, Фондът уважава искането за изменение при спазване на изискванията, посочени в ал. 3, но общата стойност на финансовата помощ не се увеличава. В този случай превишението се поема като собствен принос от Бенефициента.

Прием на проектни предложения по процедурата се проведе през ИСУН 2020 в периода 05.09.2018 г. – 07.12.2018 г. В рамките на приема са подадени 507 проектна със заявени субсидии в размер на 126 204 234.80 лв.

Съгласно условията за кандидатстване бюджетът по процедура № BG06RDNP001-6.003 е разделен на три отделни подбюджета, които съгласно Заповед №РД09-696/ 12.07.2021 г. стават:

  1. Размерът на БФП за кандидати микропредприятия и земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и  „Дневни грижи за малки деца“ се учеличава от 7 млн. евро на 13.7 млн. евро (или от 13 690 600 лева на 26 794 460 лева);
  2. Размерът на БФП за кандидати микропредприятия, които не са земеделски стопани, за дейности, различни от т. 1 се учеличава от 16.8 млн. евро на 26.8 млн. евро (или от 32 857 440 лева на 52 415 440 лева);
  3. Размерът на БФП за кандидати земеделски стопани за дейности, различни от т. 1 се запазва на 11.2 млн. евро (21 904 960 лева).

По-рано от МЗХГ обясниха, че с допълнителния финансов ресурс ще се финансират всички проектни предложения, получили над 40 точки по критериите за оценка, а в доклада на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ се пояснява „Съгласно представените данни всички допустими проектни предложения за земеделски стопани за дейности, извън „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“ са предложени за одобрение. Недостиг на финансов ресурс има за проектните предложения над 40 точки в дейности „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“, както и за проектни предложения, подадени от микропредпиятия. Съгласно чл. 26, ал. 7, т. 2 от ЗУСЕСИФ е допустимо увеличаване на финансовия ресурс по процедурата, което ще позволи одобрение на по-голям брой проекти предложения.“

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 направи настоящите промени в процедурата „Поради високия интерес и с цел постигане на целите за насърчаване на заетостта, разкриване на нови и на вече съществуващите работни места“.

Запознайте се със 👉Заповед №РД09-696/ 12.07.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!