Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед № РД 09 – 57/25.01.2021 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 за изменение на условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020.

Чрез заповедта бюджетът по процедурата се увеличава от 18 млн. евро на 18.5 млн. евро. С увеличението от 500 хил. евро ще бъдат финансирани проектни предложения, получили минимум 80 точки по критериите за оценка и отговарящи на изискванията за допустимост.

В рамките на проведения в периода 25.04 – 31.07.2018 г. прием (през ИСУН) на проектни предложения по подмярка 8.6 постъпиха 191 проекта с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 62 млн. лева.

Решението за увеличаване бюджета на подмярка 8.6  бе взето в рамките на проведения на 22 декември 2020 г. Комитет по наблюдение (КН) на ПРСР 2014 – 2020, когато членовете на КН одобриха предложението на УО за прехвърляне в рамките на 10-то изменение на ПРСР 2014-2020 средства в размер на 59 792 967 евро от ЕЗФРСР (или 71 237 852 евро публични средства) между мерки и подмерки на програмата. Прехвърлянето на средствата към индикативните бюджети на подмерки 7.2, 7.6, 8.3, 8.6 ще позволи да бъдат одобрени повече проектни предложения.

Подпомагането по подмярката е насочено към постигане на целите на подмярката чрез:

  1. подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места, чрез: а) насърчаване преработката и подобряване маркетинга на горските продукти; б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина;
  2. подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване, чрез: а) подпомагане провеждането на отгледните сечи във високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст; б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства; в) подпомагане на устойчивото управление на горите чрез въвеждане на добри производствени практики, в т.ч. системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

👉В сайта на МЗХГ можете да откриете публикуваните👉Заповед, доклад и Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от ПРСР 2014-2020.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!