Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“  по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020.

Промените предвиждат увеличаване бюджета по процедурата с 9 280 000,00 евро (18 149 824,00 лева) публични средства, които покриват общия размер на допустимите разходи, определен от оценителната комисия по процедурата.

В срок до 30 юни 2021 г. (включително) могат да се изпращат писмени предложения и коментари на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg

32 проекта за възстановяване на хидромелиоративна инфраструктурата са подадени по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.3 на ПРСР: 2 проекта на „Напоителни системи“ ЕАД не са допуснати до техническа и финансова оценка

В доклада на директора на Дирекция „Развитие на селските районите“ към МЗХГ се пояснява „на 16-то заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., проведено на 19.02.2021 г. е прието предложението на Управляващия орган да бъде увеличен бюджетът на подмярката с 10 млн. евро публични средства, с цел финансиране на по-голям брой проектни предложения в рамките на проведения период на прием през 2020 г., който към момента е в процес на оценка.

Изменението на Програмата за развитие на селските райони е изпратено до Европейската комисия на 11 март 2021 г., а предложеното изменение, съгласно условията на чл. 65, параграф 9 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г., може да се прилага от датата на подаване на искането за изменение до Комисията.

Предвид гореизложеното, включително одобрения бюджет за прехвърляне от Комитета по наблюдение, както и с оглед големия интерес за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения за напояване, е подготвен проект на заповед за изменение на Заповед № РД09-336/02.04.2020 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г., с които се предлага увеличение на бюджета“.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!