Инерцията в диалога за Smart Villages (Умните селища) продължава да нараства, както в рамките на ЕС, така и в националните политически кръгове и на място сред селските общности, пишат в своя публикация експертите на Европейската мрежа за развитие на селските райони Paul Soto и Enrique Nieto. Предизвикателството е този импулс да се превърне в политическа рамка, която предоставя гъвкави инструменти, отговарящи на нуждите и очакванията на селските общности в различните части на Европа. Това означава да се подкрепят местните действия, а не думите.

Хронология на историята

Идеята за Smart Villages/ интелигентни селища засега е на ниво европейска политика. Действията за интелигентни селища официално стартираха през пролетта на 2017 г. от еврокомисарите по земеделие Фил Хоган, на регионалното развитие Корина Крецу, на мобилността Виолета Булк. Идеята получи голяма подкрепа от Европейския парламент, който насърчи „пилотен проект за интелигентни еко-социални селища“, беше подкрепен от Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет. В своите законодателни предложения за бъдещите стратегически планове за Общата селскостопанска политика, Европейската комисия отнесе „Развитие на Smart Villages в Европа“ в съответствие с декларацията Cork 2.0 и предложи целеви индикатор за обхванато от Smart Villages население в селските райони. Но следвайки подхода на засилена субсидиарност към държавите членки в момeнта няма специфичен инструмент или специално предложен бюджет. Поради това страните членки трябва да използват съществуващите инструменти, за да подкрепят Smart Villages.

В този смисъл е важно да се отбележи, че Комитетът за регионално развитие в Европейския парламент предложи изменение на бъдещия регламент за Европейския фонд за развитие на селските райони като препоръча фиксиран процент от наличните ресурси за целите за заетост и растеж около 2 млрд. евро да се използват за развитие на проекти за умни селища. Предстои тепърва да се разгледа доколко подобна политика веднага може да се приложи в Европа.

Ситуацията е такава, че има голямо разнообразие от политически инструменти и подходи в Стратегическия план за ОСП и бъдещата кохезионна политика (особено в контекста на „Европа по-близо до гражданите“), които могат да се използват в подкрепа на Smart Villages. Това включва подхода ЛИДЕР и Местните инициативни групи (МИГ), други форми на сътрудничество, трансфер на знания, инвестиции в основни услуги, цифрови стратегии, интегрирани териториални инвестиции. Националните законодателни органи в цяла Европа имат много въпроси около това какво всъщност означава Smart Villages, как тази идея може да добави стойност към вече съществуващото, да приложи ефективни политики и да подкрепи напрактика настоящите инструменти.

Често има усещането, че глобалните събития се развиват твърде бързо, заради което е трудно институциите и политиките да вървят заедно в крак с нуждите на бизнеса. Такава идея звучи като популизъм, но целта й е да изпревари събитията, да започне да върви поне малко по-близо до нуждите на бизнеса. Но истината е, че има голяма пропаст между желанието политиката да върви в крак с новите теми на бъдещето като иновации, дигитализация и реалната ситуация в много региони на намаляващи услуги, емиграция и обезлюдяване в селата. В същото време селските общности в много части на Европа разработват въображаеми решения в области като възобновяема енергия, изменение на климата и опазване на околната среда, дигитализация, социални грижи, мобилност, кръгова икономика и местни хранителни вериги. С подобни мащабни проекти тези селски общности дават пример за това, че селските райони са подходящи места за иницииране на малки иновации, социални услуги, бизнеси, които могат да подпомогнат развитието им и развитието на икономиката като цяло.

ECOLISE описва само част от инициативите: в Европа има приблизително 2 500 енергийни инициативи, 15 000 екоселища, 1 500 Slow Food общности, повече от 3 млн. практици, които движат проекти на местно ниво. Използването на новите цифрови технологии е ключов двигател за мнозина. Технологичните иновации са инструмент, а не край на процеса на социални иновации в регионите.

Interrug проектите като ERUDITE работиха и идентифицирана основните съставки на една наистина дигитална трансформация отдолу нагоре. Те показват, че това е нещо повече от ускоряване прилагането на цифровите технологии. Става въпрос за гарантиране, че всяко село, град, регион и техните общности могат да превърнат потенциала на цифровите технологии в икономически и социални възможности.

Истинският потенциал на Smart Villages е да свърже нарастващите инициативи за преход към „селото на бъдещето“ (термин, използван от селото пионер -Lormes  в областта Бургундия, Франция) с нововъзникващия импулс на политиката.

Естествено не е задължително да обозначаваме тези инициативи като smart, но важно е, че ги има, за да се развие една по-добра среда за живот в селските райони. През последните две години Европейската мрежа за развитие на селските райони организира Тематична група за интелигентни села, която предостави платформа на заинтересованите страни да разгледат местните инициативи в цяла Европа на различни етапи от тяхната еволюция.

Статията посочва: Какво да избягват страните в политиката за Smart Villages

  1. Избягвайте свръхдефинирането на Smart Villages

Разбираемо е, че много Управляващи органи на ПРСР и местни играчи искат да има като първа стъпка по-изчистена и точна дефиниция, за да бъде лесно обяснено в критериите за подбор и други правила за финансиране. Въпреки това след близо две години консултации на добрите практики, пилотната инициатива за интелигентни еко-селища стигна до следното: „Умните селища са общности в селските райони, които използват иновативни решения, за да подобрят своята устойчивост и да надграждат местните силни страни и възможности“. Те разчитат на конкретен подход да развият и да приложат своята стратегия, за да подобрят техните икономически и социални условия като мобилизират решения, предлагани от дигиталните технологии. Умните селища се възползват от сътрудничеството със съюзи, други общности и участници в селските и градските райони. Инициирането на стратегиите за Smart Villages може да се основава на съществуващи инициативи и може да бъде финансирано от различни публични и частни източници.

  1. Използвайте пълноценно цифровите технологии, но не ги правете предварително.

Често се смята, че Smart Villages са сестрите на Smart Cities и основната им задача е да наваксат и затворят цифровото разделение между градските и селските райони. Умните градове са замислени основно в технологично отношение – големи данни, оперативна съвместимост, изкуствен интелект и интернет на нещата.

Селските общности обикновено нямат мащаба или знанията, за да станат водещи състезатели в тези области. Така, че за да станете smart в селските райони започва от живота на хората, след това използвайте технологиите, за да постигнете практични решения. Използването на силата на дигиталните технологии може да бъде двигател за Smart Villages в много части на Европа, но както заключи пилотният проект „това не е предпоставка да бъдете интелигентни”. Селските райони имат голям потенциал за предоставяне на услуги, енергия и мобилност, хранителната вергига, които не е необходимо да са дигитални, важното е да не бъдат изключени.

  1. Избягвайте дублирането на стратегии и структури.

Стратегическите планове се отнасят до „селското население, обхванато от подкрепената стратегия за интелигентни села“. Това може да създаде впечатление, че целта е да се изгради нов набор от стратегии за селските райони извън ЛИДЕР, местните стратегии за развитие, общински планове, селските стратегии, които вече съществуват. В своята презентация Тематичната работна група за Smart Villages пред Европейската мрежа за развитие на селските райони, пред служители на Европейската комисия и други заинтересовани страни предложи, всяка страна да осигури гъвкави инструменти, които дават възможност за местни дейстия.

Финландската национална селска мрежа организира конкурс за интелигнетни села. Експертът на мрежата Lauri Hyttinen казва, че подходът към инициативата за интелигентно село може да бъде обобщен с две думи: „Направете нещо“.

Как и къде Smart Villages могат да предложат добавена стойност може да прочетете още в статията на експертите от Европейската мрежа за развитие на селските райони.

Преводът няма претенциите да бъде изчерпателен и пълен.

Източник: Европейска мрежа за развитие на селските райони

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!