Към Министерството на енергетиката (МЕ) е отворена процедура за набиране на проектни предложения по процедурата „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“.

Целта на процедурата е обновяване на сградите и превръщането им в такива с близко до нулевото потребление на енергия.

Крайният срок за кандидатстване е  10.11.2021 г., 17:00 ч.

 

Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:

 • Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
 • Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините;
 • Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.

Финансиране

Процедурата е на обща стойност 10.7 млн. евро, минималният размер на помощта е 200 хил. евро, а максималният – 1.2 млн. евро.

Безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект е до 100 % от допустимите разходи. Ако размерът на БФП е по-нисък от 100 %, останалите разходи по проекта трябва да бъдат за сметка на бенефициента, в т.ч. чрез средства от външни източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

Правилата за допустимост на разходите се прилагат и към съфинансирането, когато същото се предоставя за допустими дейности. Когато кандидатът и/или негов партньор участват в проекта със собствен принос, този принос следва да бъде включен в бюджета на проекта.

В случай че за изпълнението на проекта са необходими разходи, които не са посочени като допустими, същите се посочват в част „Недопустими разходи“ от бюджета, колона „Съфинансиране“ и са за сметка на бенефициента.

Проектни предложения, които не са в съответствие с изискванията за минимален и максимален размер на БФП, не са допустими за финансиране и се отхвърлят по време на оценката.

Кой може да кандидатства?

За да бъде допустим, кандидатът (бенефициентът) следва да е юридическо лице – администрация към орган на изпълнителната власт или община на територията на България.

Бенефициентът трябва да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа като посредник.

Допустими дейности

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от кандидата:

 • Изпълнение на енергоспестяващи мерки по конструкцията на сградата/ите, в т.ч. подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки по ограждащите елементи на сградата (външни стени, покрив, под, тавански и подови стоманобетонни плочи, граничещи с неотопляеми пространства, вътрешни стени, граничещи с неотопляеми пространства (ако е приложимо) и др.;
 • Изпълнение на енергоспестяващи мерки по техническите сградни инсталации;
 • Изграждане на съоръжение/я за производство на енергия от възобновяеми източници в сградата или в близост до сградата за осигуряване на потреблението на енергия от ВИ в сградата;
 • Присъединяване на сградата към съоръжение/я за осигуряване на енергия от ВИ;
 • Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с изпълнение на енергоспестяващите мерки, изграждането на съоръжение за производство на енергия от възобновяеми източници и присъединяването на сградата;
 • Доставка на материали, оборудване, съоръжения, системи, врати, прозорци и др.;
 • Строителен надзор;
 • Авторски надзор;
 • Управление на проекта;
 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента;
 • Дейности за информираност и публичност;
 • Одит.

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от партньор/и:

 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от партньора;
 • Посещения в страна-донор на бенефициента и посещения в България на партньорите от страни-донори.

👉 Апликационна форма, насоки за кандидатстване и разяснения по процедурата можете да откриете в сайта на ИСУН 2020👉BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“

Източник: https://www.eeagrants.bg; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ: 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!