Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че на 27.07.2021 г. е приключил с предварителното класиране на 647 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

След като Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 увеличи със Заповед №РД 09-754 от 26.07.2021 г. първоначално обявеният бюджет (58 674 000 млн. лв) по целевия прием на подмярка 4.1 с 32 млн. евро, общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата възлезе на 121 259 600 лв., което ДФЗ посочва, че „дава възможност всички проектни предложения, получили минимално допустимия брой точки – 15, да бъдат разгледани и ако отговарят на условията за подпомагане – да бъдат одобрени“. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение.

ДФЗ пояснява, че проектните предложения са оценени и класирани, спрямо броя получени точки по критериите за подбор, а публикуваните на 27.07.2021 г. резултати от работата на Оценителната комисия за извършване на предварителния ранкинг са след „получени обработените възражения от Управляващия орган на ПРСР“.

Всеки кандидат може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция и от УО на ПРСР 2014-2020 точки в сайта на ДФЗ-РА на ТУК!

Съгласно Указанията за кандидатсване по процедурата, оценката и класирането на проектните предложения се извършват от Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата;
  • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
  • Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

С 32 млн. евро е увеличен бюджета на целевия прием за животновъдство по подмярка 4.1 на ПРСР. ВИЖТЕ Заповедта!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!