Съвместният изследователски център на ЕК (Joint Research Centre/JRC) публикува проучване, представящо четири алтернативни сценария за биоикономиката на ЕС през 2050 г.

 

Докладът на Комисията за Стратегическите предвиждания споменава потенциала на устойчивата биоикономика за трансформиране на европейската селскостопанска и индустриална база и за създаването на нови работни места, подобрявайки същевременно природните ресурси и екосистеми.

 

Съвместният изследователски център на ЕК в сътрудничество с ГД „Научни изследвания и иновации“ на ЕК създаде ad-hoc мрежа от експерти в областта на научните изследвания, за да подкрепи Центъра за знания за биоикономика на ЕК с бъдещи анализи. Екип от шест основни експерти са разработили (въз основа на информация от над 50 допълнителни специалисти от различни области на политиката, гражданското общество, индустрията и академичните среди) четири алтернативни сценария за биоикономиката на ЕС през 2050 г.

Марош Шефчович, заместник-председателят по междуинституционалните отношения и перспективи казва: „Стратегическото предвиждане помага да се идентифицират бъдещите предизвикателства и начини за подготовка за тях, като се подпомага вземането на решения по ефективен начин. Следователно, прилагано към биоикономиката, това е жизненоважно, тъй като живеем в свят на ограничени ресурси. Разгръщането на устойчива и кръгова биоикономика ще ни помогне да създадем нови вериги за създаване на стойност на базата на биологични продукти в цяла Европа, като същевременно покажем, че просперитетът и здравето на нашата околна среда могат да вървят ръка за ръка. „

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: заяви: „Политиките, насочени към всички сектори на дейност, са по-стабилни, ако се подкрепят от колективната интелигентност. Процесът на прогнозиране, провеждан от Европейската комисия, предоставя сценарии заедно с възможностите и предизвикателствата, които те представляват и помагат за оформянето на бъдещето, което искаме. Това проучване на Съвместния изследователски център е важен принос и приканвам всички да се насладят на четенето.“

Сценариите

Те описват правдоподобни алтернативни разкази за биоикономиката през 2050 г., базирани на многобройните двигатели, които могат да повлияят на нейното бъдеще и тяхното взаимодействие, и в зависимост от реализирането на конкретни гранични условия. Всеки сценарий описва света, Европа и биоикономиката през 2050 година и до каква степен би допринесъл за целите на Стратегията за  биоикономика на ЕС и за избраните цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР).

  • Сценарий „Do it for us“ („Да го направим за нас“): Създава се и се прилага съгласуван и последователен набор от политики, за да се насърчи радикалната промяна в системите за предлагане, но обществото се противопоставя на значителни промени в търсенето (потреблението), далеч от обичайното за бизнеса.
  • Сценарий „Do it together“ („Да го направим заедно“): Както политическата система, така и  обществото са в унисон, за да постигнат целта за неутралност на климата и ЦУР. Бизнесът бързо се адаптира и е част от промяната. Трансформиращият процес включва всички участници.
  • Сценарий „Do it ourselves“ („Да го направим сами“): Политическата система показва неспособност да прилага значителни политики в областта на климата и ЦУР. Потребителите обаче променят нагласите и поведението си под натиска на все по-влиятелни социални движения и след поредица от драматични кризи. Впоследствие произтичащата от това промяна в търсенето (както моделите, така и нивата) кара системата за предлагане да се адаптира.
  • Сценарий „Do what is unavoidable“ („Да направим това, което е неизбежно): Начинът на живот не се променя значително от моделите на обичайното за бизнеса (но нивата на потребление се повишават) и политическата система не е в състояние или не подкрепя прилагането / налагането на проактивни политики, ограничавайки се да приема – с известно забавяне – мерки за реакция на кризи.

JRC и ГД „Изследвания и иновации“ планират да проучат допълнително тези сценарии, за да улеснят и засилят стратегическите и системни дискусии сред ключовите заинтересовани страни в европейската биоикономика.

👉 2020 Strategic Foresight Report: Charting the course toward a more resilient Europe

Биоикономика

Биоикономиката включва всички икономически и индустриални сектори, които разчитат на възобновяеми биологични ресурси от сушата и морето, като култури, гори, риби, животни и микроорганизми за производство на храна, материали, енергия и услуги.

Тя представлява важна част от икономиката на ЕС, като генерира 4,7% от брутния вътрешен продукт (БВП) и заема 8,9% от работната сила в ЕС-27 през 2017 г. Стратегията за биоикономика на ЕС за 2018 г. има за цел да разработи кръгова, устойчива биоикономика за Европа, засилване на връзката между икономиката, обществото и околната среда.

Биоикономиката се занимава с глобални предизвикателства, като например постигане на ЦУР, определените от ООН и климатичните цели от Парижкото споразумение. Кръговата, устойчива биоикономика може да бъде основен инструмент за Зелената сделка в ерата след COVID-19, правейки ЕС по-устойчив и конкурентен.

Източник: https://enrd.ec.europa.eu, https://ec.europa.eu

*Стратегическо предвиждане: Прогнозирането е систематичен процес на участие, създаващ колективна интелигентност за средносрочното и дългосрочното бъдеще. Той може да подкрепи вземането на политики, като информира краткосрочни решения, за да гарантира, че те са в съответствие с дългосрочните цели. Разработването на сценарии е една от техниките, използвани при предвиждането. Той идентифицира съответните двигатели на промяната на разглежданата система и анализира взаимодействието между тях. Това помага да се развие задълбочено разбиране на логиката и посоката на различни възможни бъдещи разработки.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Европейски примери как могат селските райони да се възползват от развитието на биоикономиката

Брошурата с проекти „БИОИКОНОМИКА“ на Европейската мрежа за развитие на селките райони (ЕМРСР) илюстрира приносът на ЕЗФРС (Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони) в ускоряването на интегрирането на биоикономиката чрез подкрепата от Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) в Европа, което води до производство наустойчиви храни и фуражи, иновативни био-продукти, възобновяема енергия и други услуги. Брошурата с проекти на ЕЗФРСР включва проекти, които помагат за постигането на устойчива европейска биоикономика днес, а примерите са категоризирани в отделни сектори:

  • храни и фуражи
  • енергетика
  • продукти на биологична основа
  • околна среда.

ТУК можете да почерпите идеи и вдъхновение от преведаната на български брошура „БИОИКОНОМИКА“.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!