Налага ли се да бъдат преразгледани стратегическите планове по ОСП за периода 2023-2027 с цел да бъдат адаптирани към коренно променения контекст около войната в Украйна и за постигане укрепване на стабилността на сектора, намаляване на енергийната зависимост и увеличаване на капацитета за устойчиво производство?

В свои разяснения относно действията на ЕС за гарантиране на световната продоволствена сигурност и за подпомагане на земеделските производители и потребителите в ЕС, Европейската комисия (ЕК) приканва държавите членки да преразгледат своите стратегически планове по ОСП за периода 2023-2027 с цел подпомагане на земеделските производители при възприемането на практики за намаляване на използването на торове и за оптимизиране на ефективността на техните приложения. ЕК посочва, че това може да се постигне по-специално чрез „прецизно селско стопанство, но също така и чрез биологично земеделие, агроекология и по-ефективно използване чрез консултантски услуги и обучение за управлението на хранителните вещества“. В това отношение „държавите членки следва да оползотворяват напълно възможностите на своите стратегически планове по ОСП, както и да оптимизират и намалят използването на други суровини, като например антибиотици и пестициди, и да се ангажират с улавянето на въглерод“.

Тъй като държавите членки представиха своите проекти на стратегически планове по ОСП за периода 2023-2027, преди Русия да нахлуе в Украйна, резонно на дневен ред стои въпросът дали ЕК ще разреши на страните да преразгледат своите проектопланове, за да ги адаптират към коренно променения контекста. В отговор ЕК поясняваКомисията признава, че кризата в Украйна може да има последици за стратегическите планове, включително необходимостта от изменение на първоначалните предложения. По-специално ще има възможност за подсилване на елементи от плановете, насочени към укрепване на стабилността на сектора, намаляване на енергийната зависимост и увеличаване на капацитета за устойчиво производство”.

В писмата на ЕК до държавите членки с бележките по Стратегическите планове по ОСП 2023-2027 (т.нар. „observation letter“) е отчетена новата ситуация с руската инвазия в Украйна-  плановете ще изискват допълнителен преглед

България очаква своето „observation letter“

Припомнянме, че на държавите от ЕС беше даден срок до 31 декември 2021 г. да представят своите национални Стратегически планове за ОСП. Вече са получени 27 стратегически планове, като не всички са подадени в определения в регламента срок (в това число е и България). Първите 19 стратегически планове са в един пакет, с цел равно третиране на държавите членки и прилагането на последователен подход. Следващите планове ще се обработват съгласно срока на подаване. Правят се опити за обединяване на няколко стратегически планове в пакет, когато е възможно.

ЕК представи документ относно стратегическите планове по ОСП 223-2027, който представя общ преглед на решенията на държавите членки. Документът „Предложени стратегически планове по ОСП/Преглед на избрани въпросисе основава единствено на информацията, предоставена от държавите членки в представените от тях планове. В него се обобщава информация за избрани предложени елементи от представените до момента планове (всички с изключение на Белгия). Подадената информация е в процес на оценка, допълване и проверка и не следва да се счита за одобрена от Комисията- т.е. въпросният документ представя наблюденията на Комисията.  👉Запознайте се със👉Стратегически планове по ОСП — информация от Комисията

На 31 март 2022 г. ЕК изпрати писма със забележки относно първите 19 предложени стратегически плана по ОСП 2023-2027, представени от Австрия, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Испания и Швеция. В писмата се посочват елементи от предложените планове, които изискват допълнително обяснение, допълване или корекции, преди ЕК да може да ги одобри. Наред с писмата ЕК направи преглед на съдържанието на писмата, в който са обобщени основните елементи на първите 19 предложени плана по ОСП 2023-2027 и свързаните с тях забележки, които се правят за всяка държава („Overview CAP strategic plans – Commission observations“). ЕК уточнява, че „след приемане и публикуване на писмата със забележки ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки за подобряване на плановете по ОСП и въвеждане на необходимите промени„.

В публикувания преглед на стратегическите планове по ОСП, в частта „Наблюдения за стратегически подход и консистентност“, ЕК посочва „промяната на контекста“, в който „държавите-членки изработиха своите проекти на планове, се промени с руската инвазия в Украйна и продължаващото всеобщо покачване на цените на суровините, извеждайки на преден план неразделната връзка между действията в областта на климата и продоволствената сигурност“. ЕК пояснява, че „тази нова ситуация беше взета предвид в анализа и плановете ще изискват допълнителен преглед, за да се използват всички възможности за: а) укрепване на устойчивостта на селскостопанския сектор на ЕС; б) намаляване на зависимостта на държавите-членки от синтетичните торове и увеличаване на производството на възобновяема енергия, без да се подкопава производството на храни; и в) трансформиране на производствения капацитет в съответствие с по-устойчиви производствени методи“.

👉Запознайте се с „Overview CAP strategic plans – Commission observations“ 👉ТУК!

По какъв начин новата ОСП и стратегическите планове ще допринесат за увеличаване на продоволствената сигурност и стабилността? 

ЕК изтъква в отговор „ясна необходимост от укрепване на стабилността, намаляване на енергийната зависимост (на зависимостта от синтетични торове и увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници) и запазване и разширяване на капацитета за устойчиво производство„, посочвайки, че това са основни елементи от устойчивото селско стопанство и са отразени в подхода, залегнал в стратегията „От фермата до трапезата“. Ето защо Комисията декларира своята подкрепа за дейности, като:

  • насърчаване на устойчивото производство и използване на биогаз,
  • поглъщането на въглерод,
  • подобряване на енергийната ефективност,
  • разширяване на използването на агроекологични практики,
  • прецизно селско стопанство,
  • намаляване на зависимостта от внос на суровини и фуражи чрез устойчиви системи за животновъдство,
  • насърчаване на производството на протеинови култури, както и
  • възможно най-широко прилагане на най-добрите практики чрез трансфер на знания.

ЕК оценява стратегическите планове по ОСП на държавите членки въз основа на тези съображения от гледна точка на икономическата, екологичната и социалната жизнеспособност на сектора.

👉Актуална информация за всички проекти на националните стратегически планове по ОСП 2023-2027 можете да намерите в сайта на ЕК на👉https://ec.europa.eu…

Част от документацията е на езика на съответната страна, а ЕК за първи път предоставя публично достъп на едно място и връзка към националните решения на държавите-членки по ОСП. От ЕК обръщат внимание, че пълнотата на информацията, предоставена в свързаните документи, е отговорност единствено на компетентните национални органи, отговарящи за националните Стратегически планове на ОСП.

Източник:  https://ec.europa.eu/; EUAgri

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!