Министрите на земеделието и рибарството от ЕС провеждат своето първо заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство под Германското председателство на 20 юли 2020 г. Това е и първото присъствено заседание от началото на пандемията от COVID-19, в което участие ще вземат и еврокомисарите Януш Войчеховски (комисар по земеделие) и Стела Кириакидес (комисар по здравеопазване и безопасност на храните). Заседанието се провежда паралелно с преговорите на европейските лидерите в Европейския съвет за новата Многогодишна финансова рамка и Плана за възстановяване на ЕС (от 17 до 21 юли).

Реформа на ОСП и Стратегия „От фермата до трапезата“

Министрите ще проведат обмен на мнения относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП). Ще бъдат обсъдени по-специално регламентът относно стратегическите планове по ОСП и екологосъобразната архитектура.

Министрите ще обсъдят стратегията „От фермата до трапезата“, която беше представена от Европейската комисия (ЕК) на 20 май тази година. Нейната цел е да направи продоволствените системи в Европа по-устойчиви.

Федералният министър на храните и земеделието на Германия и настоящ председател на Съвета Юлия Кьокнер ще представи на публична сесия работната програма на председателството за 2-рия семестър на 2020 г. Германското председателство приканва делегациите да разгледат „кои възможности и предизвикателства се открояват в подхода, предложен от Комисията за изпълнение на Стратегията „От фермата до трапезата“ и нейните цели, чрез препоръки, които ще се вземат предвид, ако получат одобрение, в националните стратегически планове на ОСП и какви мерки са необходими, за да се осигури достатъчна прозрачност на процеса за всички държави-членки“.

Председателството постави три въпроса за дебата: Кои гъвкавости при планирането и прилагането са необходими, които ще дадат възможност за единно за целия ЕС рамкиране за еко-схемите, кои критерии се считат за решаващи при определяне на нивото на евентуално рамкиране в целия ЕС и дали се счита за  полезно в ДЗЕС 9 да се определи единен минимален процент на непроизводствени площи и елементи в целия ЕС. Ако е така, на какво ниво трябва да се зададе? Трябва ли да се отчитат и продуктивните площи спрямо този процент?

Съгласно програмата на заседанието, ЕК ще представи актуалното състояние на селскостопанския пазар, което ще бъде последвано от обмен на мнения.

Съвместна декларация на земеделските министрите от Вишеградската група, България и Румъния относно реформата на ОСП в контекста на Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“, стратегията за биологичното разнообразие и пандемията от COVID-19

От програмата на заседанието става ясно, че информация от делегацията на Чешката република от името на делегациите на България, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чешката република ще бъде представена по отношение на „Съвместна декларация на министрите на земеделието на държавите от Вишеградската група (Чешка република, Унгария, Полша и Словакия), България и Румъния относно реформата на общата селскостопанска политика в контекста на Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“, стратегията за биологичното разнообразие и пандемията от COVID-19“.

С декларацията на земеделските министрите от Вишеградската група, България и Румъния можете да се запознаете ТУК.

Заседанието е публично и може да бъде проследено на живо в реално време в сайта на Съвет на Европейския съюз ТУК.

Акценти от заседанието на земеделските министри*

Министрите:

  • изразиха смесени позиции по отношение на очакваните препоръки от Комисията и призоваха за повече прозрачност, гъвкавост и бързина при изготвянето и официалното публикуване на препоръките за националните Стратегически планове- Комисията поясни, че препоръките няма да бъдат законово задължение за държавите-членки (ДЧ), но ще бъдат взети предвид при одобрението на Стратегическите планове;
  • изказаха принципно съгласие, че Стратегическите планове трябва да отговарят на приоритетите на стратегията „От фермата до трапезата“;
  • обърнаха сериозно внимание, че никакви допълнителни изисквания и условия не трябва да възпрепятстват окончателното одобрените на Стратегическите планове;
  • поискаха да бъде избегнато всякакво допълнително забавяне на преговорите, което може да доведе до голяма несигурност селскостопанския сектор;
  • изказаха различни мнения по отношение на реформата на ОСП след 2020 г., Стратегическите планове и „зелената архитектура“.

Голям брой делегации настояха, че принципите на субсидиарност и прозрачност трябва да бъдат в основата на процеса по одобрение на Стратегическите планове.

Намерението на Комисията е да предостави препоръките за предварително обсъждане с ДЧ през есента, преди те да бъдат официално публикувани през последното тримесечие на 2020 г. Според Комисията, способността на ОСП да подпомогне осъществяването на приоритетите на Европейската зелена сделка ще зависи от окончателното споразумение по основните елементи на реформата, които включват амбициозна предварителна условност, задължителни еко-схеми и специално заделен бюджет за постигане на екологичните и климатични цели на ОСП след 2020 г.

Разнопосочни позиции относно прилагането и бюджета на еко-схемите изразиха министрите по време на засеанието на Съвета. Част от минитрите се изказаха против заделяне на определен бюджет за еко-схемите от Стълб 1, но са съгласни, че трябва да бъдат избегнати всякакви потенциални загуби на средства вследствие на неизползвано финансиране. ДЧ изказаха опасения относно липсата на предишен опит при прилагането на новите еко-схеми, поради което считат, че трябва да бъдат прилагани доброволно както от ДЧ, така и от фермерите. Голям брой ДЧ обърнаха внимание също така на „добрия опит“, който имат с прилагането на мерките от Стълб 2, които вече са добре познати на фермерите. Разнопосочни позиции бяха изказани относно възможността за установяване на единен процент, на ниво ЕС, от обработваема земеделска площ, която да бъде заделена за непроизводствени цели за подобряване на биологичното разнообразие в земеделското стопанство, като например отглеждане на междинни или азотфиксиращи култури. Също така, министрите настояха за въвеждане на 2- годишен преходен период, преди да бъдат приложени новите правила за ОСП след 2020 г.

Информация от заседанието на Специалният комитет по селско стопанство (СКСС)

На заседанието си на 13 юли 2020 г., проведено в Брюксел, СКСС подготви провеждането на заседанието на министрите на 20.07.2020 г. СКСС одобри без изменение първия въпрос за обмен на мнения по темата за стратегията „От Фермата до трапезата“ в частта ОСП, касаещ процеса на структуриран диалог за одобрение на стратегическите планове и проведе предварителен обмен с мнения по него.

ДЧ се нуждаят от повече процедурна сигурност за процеса на одобрение на стратегическите планове, все още имат притеснения относно задължителния характер на препоръките, които ЕК ще им предостави като предварителен етап и използването им като критерий за оценка на стратегическите планове, както и за срока за тяхното предоставяне.

СКСС поиска изменения по два от трите въпроси за дебат в частта ОСП – зелена архитектура и проведе предварителен дебат по тях.

Макар, че председателството с подкрепа на някои ДЧ, предлага преминаване на дебата към обсъждане на технологията за заделяне на минимален задължителен общ процент на средства за еко – схеми по първи стълб на ОСП, позициите за доброволния или задължителен характер на еко- схемите и елемента за заделяне на средства, остават различни.

На заседанието на министрите се очаква ясна политическа насока, с цел напредък на дебата по основните отворени въпроси в частта “зелена архитектура“, като еко-схемите и съдържанието на условността за получаване на директни плащания, по конкретно ДЗЕС 9, насочен към опазване на биоразнообразието.

СКСС отбеляза, че Съветът не смята да възрази по наскоро приетия делегиран акт в сектор вино, за което ЕК и ЕП ще бъдат информирани, с цел публикуване и влизане в сила на акта в по-кратки срокове.

СКСС отбеляза намеренията на Съвета да приеме предложението на ЕК, ако такова бъде направено, за отлагане на датата с една година за влизане в сила на Регламента 848/2018 за биологичното производство.

СКСС отбеляза притесненията на някои ДЧ по отношение на липсата на правна основа за ползване на средствата през 2022 г., предвидени допълнително от инструмента за възстановяване за стълб 2 чрез Програмите за Развитие на селските райони, в рамките на последно представената ревизирана преговорна кутия по МФР.

Цел на Германското председателство е постигане на обща позиция по целия законодателен пакет в Съвета през октомври 2020 г.     

Немското председателство има за цел да постигне споразумение относно пакета за реформа на ОСП след 2020 г. и да изготви заключения на Съвета относно стратегията „От фермата до трапезата“, които да бъдат приети от Съвета на министрите през октомври 2020 г., когато се очаква провеждане на заседание на Съвета по селско стопанство на 19-20 октомври.

Източник: www.consilium.europa.eu; https://data.consilium.europa.eu/; *МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

* Публикацията е актуализирана на 27 юли 2020 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!