Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) обяви периодът на предстоящия прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023).

7 129 416,90 лева е предвиденият бюджет по мярката за 2022 година.

 

От 01 до 21 април 2022 г., включително, ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС 2019-2023.

 

По приемът ще бъдат приемани и обработвани заявления за предоставяне на авансова финансова помощ за 2022 финансова година, които предвиждат краен срок за изпълнение на дейностите за подпомагане през финансовите 2023 и 2024 г., както и заявления с предвидено окончателно плащане за финансовите 2023 и 2024 години.

 

Допустими кандидати

От финансова подкрепа по мярка „Инвестиции в предприятия“ могат да се възползват предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Допустими дейности

По мярка „Инвестиции в предприятия“ се подпомагат:

 1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер, предназначени за:
 • а. преработката на грозде;
 • б. контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст;
 • в. контрол на температурата;
 • г. преместване на виното в избените помещения;
 • д. прилагане на технология, свързана с пенливи вина;
 • е. бутилиране, етикетиране, опаковане;
 • ж. управление на отпадните води;
 • з. инфраструктурата на избата: аа) тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.); бб) монтаж и помощни съоръжения; вв) автоматични системи;
 • и. съхранение, смесване, грижа и стареене на виното: аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви; бб) резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни; вв) пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели); гг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана; дд) избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори); ее) модулна система за позициониране на бъчви; жж) автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина;
 1. Строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:
 • а. производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба);
 • б. контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории;
 • в. съхранение на виното – складове;
 • г. предлагане на пазара на вино: аа) винотеки на територията на предприятието; бб) изложбени зали на територията на предприятието; вв) фиксирани места за продажби на вино (на дребно) на територията на предприятието;
 • д. подобряване на инфраструктурата във връзка с ал. 1, т. 1, буква „з“;
 1. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите; тези разходи не надхвърлят 4 % от всички разходи по т. 1 и 2.

Бюджет и интензитет на подпомагане

Предвиденият бюджет по мярката за 2022 година е в размер на 7 129 416,90 лева.

Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на прилагане на НППЛВС 2019 – 2023 г. за един кандидат е 2 млн. евро. И за настоящата финансова година се запазва увеличеният процент на европейско финансиране по подадените проекти в зависимост от вида на предприятията:

 • микро-, малки и средни предприятия получават до 70 % финансиране от ЕС,
 • големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители – 35 %,
 • големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители – 25 %.

Оставащата част от разходите са за сметка на ползвателите на финансова помощ.

Предвиденият бюджет по мярката за 2023 и 2024 година е:

 • за финансова 2023 г.- 10 778 874,27 лева;
 • за финансова 2024 г.- 15 978 886,00 лева.

Кандидатстване

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ на адрес: гр. София, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 504, 02/81 87 505, 02/81 87 513, 02/81 87 514, 02/8187 517 и 02/8187 534.

ДФЗ оценява мярка „Инвестиции в предприятия“ като „сред най-успешно прилаганите мерки от Националната лозаро-винарска програма“. Мярката стартира за първи път през юни 2019 г., а интересът към нея от страна на производителите продължава да бъде висок.

👉На официалната интернет страница на ДФЗ са публикувани👉 образци на документите за кандидатстване, както и често допускани грешки.

Очкава се обнародването на важни нормативни промени в НАРЕДБА № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС 2019 – 2023

👉ВИЖ👉До 23 февруари тече обсъждане на промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019-2023

 

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!