10 юли 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН!

 

👉 Запознайте се с всички 👉 Разяснения по въпроси по процедура № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020

Разясненията от УО на ПРСР по Условията за кандидатстване са задължителни за всички кандидати

Изтече срокът, в който кандидатите можеха да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване. Всички разяснения на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 по настоящата процедура на подмярка 5.1. са задължителни за всички кандидати.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

БАБХ публикува образци на заявления и становища по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

До 10 юли е отворен приемът по новата подмярка за биосигурност 5.1 на ПРСР 2014-2020. ВИЖТЕ РЕЗЮМЕ.

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 666 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!