В днешния брой на Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор, уреждащ условията за изпозлването на помощта от Съюза в размер от 500 000 000 EUR за извънредни мерки.

10 611 143 евро е определената за България извънредната подкрепа 

Държавите членки трябва да използват средствата за мерки в секторите, засегнати от смущенията на пазара, дължащи се на повишилите се разходи за суровини или ограниченията на търговията. Мерките се предприемат въз основа на обективни и недискриминационни критерии, които отчитат степента на смущенията на пазара в различните сектори, при условие че свързаните с тях плащания не водят до нарушаване на конкуренцията.

Регламентът позволява извънредните мерки да се натрупват с друга подкрепа, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Държавите членки могат да предоставят допълнителна национална помощ за тези мерки до максимум 200 % от съответната сума, определена за дадената страна, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, при условие че съответните плащания не водят до нарушаване на конкуренцията.

Допустими сектори

Извънредната помощ от Съюза се предоставя на държавите членки за осигуряване на извънредна помощ за приспособяване на производителите в секторите (посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013):

 • зърнени култури
 • плодове и зеленчуци
 • преработени плодови и зеленчукови продукти
 • ориз
 • семена
 • сух фураж
 • говеждо и телешко месо
 • мляко и млечни продукти
 • свинско месо
 • овче месо и козе месо
 • птиче месо
 • яйца
 • пчелни продукти
 • лен и коноп
 • тютюн
 • вино
 • захар
 • хмел
 • маслиново масло и трапезни маслини
 • банани
 • копринени буби
 • живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност
 • етилов алкохол от земеделски произход
 • други продукти.

Мерки

Предприетите от държавите членки мерки трябва да допринасят за продоволствената сигурност или за преодоляване на пазарните дисбаланси и са в подкрепа на земеделските стопани, които участват в поне една от изброените по-долу дейности, с които се преследват посочените цели:

 • кръгова икономика;
 • управление на хранителните вещества;
 • ефективното използване на ресурсите;
 • екологични и щадящи климата методи за производство.

Държавите членки трябва да гарантират, че когато земеделските стопани не са преки бенефициери на плащанията на помощта от Съюза, икономическата полза от помощта от Съюза им се прехвърля изцяло.

Най-късно до 30 септември 2022 г. държавите членки трябва да изплатят допълнителната подкрепа

Разходите на държавите членки във връзка с плащанията за извънредните мерки са допустими за отпускане на помощ от Съюза, само ако посочените плащания бъдат извършени до 30 септември 2022 г.

Държавите членки уведомяват Комисията незабавно и не по-късно от 30 юни 2022 г. за следното:

 • описание на мерките, които трябва да бъдат предприети;
 • критериите, използвани за определяне на методите за предоставяне на помощта, и обосновката за разпределянето на помощта сред различните сектори;
 • предвиденото въздействие на мерките от гледна точка на продоволствената сигурност и стабилизирането на пазара;
 • действията, предприети за проверка на това дали е постигнато предвиденото въздействие;
 • действията, предприети за избягване на нарушаването на конкуренцията;
 • размера на допълнителната национална подкрепа.

Не по-късно от 15 май 2023 г. страните трябва да уведомят Комисията за: общия размер на сумите, изплатени по всяка мярка, а ако е приложимо — с разбивка на помощта от Съюза и допълнителната национална помощ, броя и вида на бенефициерите, както и оценката на ефективността на мярката.

👉Запознайте се с 👉Делегиран регламент (ЕС) 2022/467

Припомняме, че на 23.03.2022 г. ЕК прие извънредна временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна, предвиждаща три вида помощи, едната от които е помощ с ограничен размер- държавите членки ще могат да въвеждат схеми за отпускане на максимум 35 000 евро на засегнати от кризата дружества, които осъществяват дейност в секторите селско стопанство, рибарство и аквакултури, и максимум 400 000 евро на засегнато от кризата дружество, осъществяващо дейност в някой от останалите сектори. Не е необходимо тази помощ да бъде свързана с повишаване на цените на енергията, тъй като кризата и ограничителните мерки срещу Русия засягат икономиката по множество начини, включително чрез физическо прекъсване на веригата на доставки. Тази подкрепа може да се предоставя под всякаква форма, включително преки безвъзмездни средства.

Източник: https://eur-lex.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!