147 проекта за „услуги“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 ще бъдат финансирани. Близо 33 млн. лв. е общата стойност на одобрената субсидия

ДФЗ започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените за финансиране кандидати.

Приемът по подмярка 6.4.1 бе реализиран в периода 04.09.2018 г.- 07.12.2018 г. чрез ИСУН, а допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия.

Цел на процедурата е: 1/насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места; 2/ намаляване на сезонните колебания в заетостта; 3/ насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони; 4/ асърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Държавен фонд  „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че са одобрени 147 проекта за услуги по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020.

По информация на ДФЗ:

  • 471 са общо подадени през ИСУН проектни предложения със заявена субсидия над 123 млн. лв., при разпределен бюджет за приема от 68.453 млн. лв.;
  • 258 проекта са оценените за административно съответствие и допустимост- общ размер на заявената финансова помощ от над 70 млн. лв.;
  • 157 проекта достигат до последния етап на разглеждане – техническа и финансова оценка- от тях отпадат 10 инвестиционни предложения, които не получават необходимия брой точки за съответната дейност.

От общо одобрените за финансиране 147 проекта за услуги ДФЗ посочва, че:

  • 23 проекта са за социални грижи, насочени към възрастни лица, хора с физически увреждания, както и за дневни грижи за деца- обща стойност на субсидията от близо 8 млн. лв. и са с не по-малко от 78 точки;
  • 108 проекта са за услуги на микропредприятия за близо 21 млн. лв., които при оценяването са получили не по малко от 58 точки;
  • 16 проекта са на земеделски стопани, с обща стойност на субсидията от над 4 млн. лв., които при оценяването са получили не по малко от 40 точки.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!