15 милиарда € повече за политиката за развитие на селските райони предложи ЕК към новия инструмент за възстановяване NextGeneration EU. ЕК предвижда средствата да се използват в рамките на три години 2022, 2023 и 2024 чрез интервенции за развитие на селските райони в Стратегическите планове по ОСП и не предвижда използването им през преходния период, каквото е искането на повечето държави- членки на ЕС (ДЧ).  

Контекст

15 милиарда € повече за политиката за развитие на селските райони предложи ЕК

Очаквана развръзка за постигнато полическо спразумение по МФР 2014—2020, МФР 2021—2027 и Плана за възстановяване от лидерите на ЕС

Очаква се всеки момент  да научим дали лидерите на ЕС ще постигнат политическо споразумение относно МФР 2014—2020, МФР 2021—2027 и Плана за възстановяване в рамките на провеждащото се тези дни заседание на Европейския съвет, което започна на 17 юли 2020 г. Лидерите обсъждат новото предложение за „преговорна кутия“ на председателя на Европейския съвет от 10 юли 2020 г., но дали лидерите ще го подкрепят и какви промени ще бъдат договорени?

Правителството продължава да настоява за амбициозно финансиране на Кохезионната и Общата селскостопанска политика

Средствата от Инструмента на ЕС за възстановяване ще се използват през 2022, 2023 и 2024 в Стратегическите планове за ОСП чрез интервенции по ЕЗФРСР

В рамките на проведеното на 16 юли 2020 г. второ заседание на Работна група „Хоризонтални селскостопански въпроси“ под Германско председателство ЕК представи проекта на регламент относно Инструмента на ЕС за възстановяване и най-вече новия чл. 84 а от проекта на регламент за Стратегическите планове на ДЧ по линия на новата Обща селскостопанска политика (СП по ОСП). ЕК разясни, че средствата от инструмента е предвидено за бъдат използвани в рамките на три години 2022, 2023 и 2024 за постигане на допълнителна, десета специфична цел, насочена към възстановяване на икономиката и на последиците от пандемията COVID 19. Средствата се предвижда да се използват чрез интервенциите за развитие на селските райони (по ЕЗФРСР), предвидени в  проекта на регламент за СП по ОСП. Средствата не са директно обвързани със Зелената сделка, но могат да бъдат използвани и за постигане на нейните цели.

ЕК не предвижда на този етап използване на средствата от инструмента за възстановяване през преходния период. Повечето ДЧ поискаха бърз достъп до средствата от инструмента за възстановяване, още през преходния период. Значителен брой ДЧ изказаха несъгласие с въвеждането на нова специфична цел, тъй като ще доведе до допълнителна административна тежест.

Източник: https://ec.europa.eu/commission/; www.eu2020.de; www.consilium.europa.eu; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!