На 22 декември 2020 г. ще се проведе петнадесето заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР 2014-2020).

Съгласно дневния ред на 15-то заседание, определен от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО):

🔺Членовете на КН ще обсъдят предложение на УО за допълнение на 10-то изменение и допълнение на ПРСР 2014-2020 и след одобрението му ще дадат мандат на УО да го представи на Европейската комисия (ЕК). Предложенията на УО са свързани с:

  • промени в текста на мярка 10 „Агроекология и климат“, на мярка 11 „Биологично земеделие“ и на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“;
  • актуализация на ставките по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

🔺Членовете на КН ще обсъдят предложение на УО за обявяване на приеми на проектни предложения по ПРСР 2014-2020 през календарната 2021 г. със средства от:

  • новия механизъм на ЕС за възстановяване и устойчивост от кризата, наречен NextGeneration EU („Следващо поколение ЕС“), чрез който е подсилен бюджета на ПРСР 2014-2020 за следващите две години с индикативен размер от почти 202 млн. евро публични средства*;
  • от бюджета на ПРСР 20214-2020, определен за „преходния“ период 2021-2022 г., чиято индикативна стойносте в размер на 683,5 млн. евро (включва средствата за бюджетните 2021 и 2022 г., предвидени за операции финансирани в рамките на Стратегическия план по ОСП)*.

🔺ДФ „Земеделие“ и УО ще докладват пред членовете на КН информация за напредъка в изпълнението на ПРСР 2014-2020.

Източник: МЗХГ

*Посочените стойности са индикативни, тъй като към момента са в ход междуинституционалните преговори между ЕП, Съвет на ЕС и ЕК и предстои финалното приемане на проекта на Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, след което новите правила ще бъдат отразени в Регламент за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г., който също към момента все още не приет.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!