В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за прехвърляне на средства от нестратирали мерки към такива, които се предвижда да стартират или да бъдат включени в ПРСР 2014-2020, както и за изменение в текста на ПРСР 2014-2020 г., касаещо създаването на Финансов инструмент (ФИ) – кредитен фонд с бюджет от 20 млн. евро. КН одобри в рамките на 6-то изменение на ПРСР 2014-2020 да бъдат прехвърлени средствата от нестартиралата мярка 17 „Управление на риска“ към ФИ и УО да разработи ФИ.

ФИ по ПРСР 2014-2020 г. е разработен въз основа на извършена през 2018 г. Предварителна оценка на финансови инструменти по ПРСР 2014-2020 г , която идентифицира неоптимални инвестиционни ситуации, даващи основание за прилагане на ФИ, целящи повишаване нивото на предлаганите кредити и насърчаване на конкурентоспособността в сектора. Предварителната оценка потвърждава наличието на пазарна неефективност и неоптимална инвестиционна ситуация в селските райони, която води до пазарен недостиг. ФИ се стреми да адресира някои от специфичните предизвикателства при използването на ФИ в сектор „Земеделие“, предимно свързани с достъпа до финансиране, високите лихвени нива и относително ограничената склонност на търговските банки да поемат риск при инвестиции в сектора. Анализът на УО посочва като най-подходящ за прилагане финансов продукт заемът с поделяне на риска с две възможности:

Кредити за съфинансиране на проекти, финансиран с безвъзмездни средства от ПРСР за земеделски и неземеделски инвестиции в селски райони, включително инвестиции, финансирани по програма ЛИДЕР. Покритието с ресурс от ПРСР е максимум до 50% от размера на кредита.

Самостоятелни заеми (т.е. без съфинансиране от безвъзмездните средства), отпускани съгласно целите на подмерки 4.1, 4.2, 6.4 от ПРСР 2014-2020. Покритието с ресурс от Програмата е максимум до 70% от размера на кредита.

Отпусканите кредити за съфинансиране на проекти ще подпомогнат реализирането на одобрени проекти ПРСР 2014-2020, като също така ще увеличат и интереса към Програмата с оглед възможностите за финансиране. Самостоятелните заеми са алтернатива на помощта под формата на безвъзмездни средства, като стимулират инвестиции, допринасящи за целите на подмерките от ПРСР 2014-2020, в следствие на достъпно финансиране от избраните финансови посредници.

                                                                                                                                                 Предвиден финансов продукт

                                                                     Индикативно разпределение на средствата от Кредитния фонд по мерки:

                                                                                                                                     Основни характеристики на финансовия продукт

Очакван брой предприятия – 200, основно през първите две години.

КН на ПРСР2014-2020 даде мандат на УО на ПРСР 2014-2020 г. да представи на Европейската комисия (ЕК) 6-тото изменение и допълнение на Програмата, което се очаква да стане до 15 ноември 2019 г. Очаква се и публикуването на пълният пакет материали и анализи на УО на ПРСР 2014-2020, представени на 13-то заседание на КН, както и получаването на официално решение на ЕК за одобрение на 6-тото изменение на ПРСР 2014-2020.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!