22 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на подадените проектни предложения е 3 179 551.10 лева. 

Това установи справка, направена в 17:40 ч. днес от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

В периода от 16 юли 2020 г. до 16 октомври 2020 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН бе 17:30 ч. на 16.10.2020 г.

По процедурата можеха да кандидатстват собственици на земеделски или неземеделски земи (физически лица (ФЛ), еднолични търговци (ЕТ) и местни поделения на вероизповеданията (МПВ), общини и юридически лица (ЮЛ) за следните дейности: залесяване с дървесни и храстови видове; третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали, ограждане на залесената територия и поддръжка на залесените площи.

18 028 131 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата. 4 889.50 лева е минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение, а 586 740 лева е максималният. Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализираниземеделски транспортни средства по процедурата бе ограничен до 488 950 лева.

Предстои оценка на постъпилите проектни предложения от ДФЗ

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата;
  • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
  • Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

ВАЖНО: Разплащателна агенция задължително извършва посещение на място за проекти, включващи СМР в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.

 

Приносът на ЗУ на НСМ в популяризирането на подмярка 8.1

Основна информация, свързана с изискванията, документацията, приема по подмярката и представена от ЗУ на НСМ като РЕЗЮМЕ, бе широко и регулярно популяризирана чрез рубрика новини, ежемесечния бюлетин на НСМ, профила на НСМ в социалната мрежа фейсбук, споделяне с мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната, популяризиране на актуланите разяснения на УО и пр.

С цел да допринесе за мобилизирането на заинтерсованите страни по темата в разработването на нормативната уредба по прилагането на подмярката, ЗУ на НСМ популяризира текущите отворени обществени консултации по проектната документация.

ЗУ на НСМ популяризира подмярката пряко сред потенциални бенефициенти в рамките На „Куртово Конаре Фест“ 2020 НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020.

Ключови експерти от ЗУ на НСМ участват активно в дискусиите на Тематичната работна група към МЗХГ за разработване на нормативните документи по прилагането на подмярката, както и гостуват в заседанията на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020, благодарени на което събраните от ЗУ на НСМ мнения и коментари от членовете и приятелите на НСМ биват транслирани към УО. Така ЗУ на НСМ, реализрайки подхода „отдолу-нагоре“, допринася за подобряване прилагането на политиката.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!