Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе финална Национална конференция по проект “Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020“.

С това заключително събитие Звеното за управление на НСМ представи резултатите от изпълнявания 4-годишен проект, предизвикателствата, постиженията и приноса на НСМ към ПРСР 2014-2020, преходния период на ПРСР 2021-2022 и стратегическото програмиране по ОСП 2023-2027. От екипа на Звеното представиха също така ключови препоръки, имащи отношение към бъдещата Национална мрежа по ОСП 2023-2027, като и важни препоръки от заинтересованите страни към ПРСР 2014-2020 и Стратегическия план по ОСП 2023-2027.

 

На поканта от ЗУ, адресирана до изявени партньори, съмишленици и членове на НСМ, за участие се отзоваха 60 представители на: фермерски асоциации, научноизследователската общност (Селскостопанска Академия, Институт по аграрна икономика, Национален институт по хидрометеорология, УНСС) консултанти, съветници от НССЗ, УО на ПРСР, ДФЗ, „Национален фонд“ към МФ, ОИЦ-София, експерти от ЗУ на НСМ, РК на НСМ и др.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!