50 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 г.

Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

В периода от 17 октомври 2019 г. до 17 февруари 2020 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

39 116 000 лв. е общият бюджет по процедурата, определен в Заповедта на ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020. По процедурата са предвидени средства в размер на 3 911 600 лв. за проекти за иновации, насочени към превенция и подобряване на здравословно състояние на животните в земеделските стопанства във връзка с необходимостта от преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в животновъдните стопанства в страната.

36 388 705 лв. е общата стойност на всички подадени проектни предложения по процедурата.

За безвъзмездна финансова помощ допустими за кандидатстване бяха Оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от ЗЗД, а основно изискване към Оперативната група е задължителното участие на най – малко един земеделски стопанин и един член от научни институти и висши училища, посочени в условията за кандидатсване .

Постъпилите проектни предложения ще бъдат оценявани от УО на ПРСР 2014-2020  по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)-.

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатстващите иновативни Оперативни групи!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!