Четвърта версия на Националния план за възстановяване и устойчивост на България, разработена от служебния кабинет на РБ, е публикувана на 20.07.2021 г. в портала на Министерски съвет www.nextgeneration.bg.

567.4 млн. лв. за компонент „Устойчиво селско стопанство“ от стълб „Зелена България“

Националният план е структуриран в четири основни стълба:

 1. „Иновативна България“- 27.4% от ресурсите по Плана по компоненти: 1/ Образование и умения; 2/ Научни изследвания и иновации; 3/ Интелигентна индустрия.
 2. „Зелена България“- 36.8% от ресурсите по Плана по компоненти: 1/ Нисковъглеродна икономика; 2/ Биоразнообразие; 3/ Устойчиво селско стопанство.
 3. „Свързана България“- 17.8% от ресурсите по Плана по компоненти: 1/ Дигиталнаа свързаност; 2/ Транспортна свързаност; 3/ Местно развитие.
 4. „Справедлива България“- 18% от ресурсите по Плана по компоненти: 1/ Бизнес среда; 2/ Социално включване; 3/ Здравеопазване

Компонентът „Устойчиво селско стопанство“ цели повишаване на устойчивото управление и конкурентоспособността на аграрния сектор чрез мерки за подобряване на икономическата устойчивост на земеделските стопанства и на отрасъла като цяло в контекста на климатичните промени и съхранението на характеристики на околната среда. Заложените в Плана реформи и/или инвестиции по този компонент са:

 • Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор (Реформа 1);
 • Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство (Инвестиция 1);
 • Дигитализация на процесите от фермата до трапезата (Инвестиция 2).

Индикативните разчети за разходите, необходими за реализация на целите на компонента, възлизат на общо 567.4 милиона лева (267 млн. лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 300.4 млн. лева национално съфинансиране), които са разпределени по следния начин:

 • 543.6 млн. лв. е общият планиран ресурс за „Инвестиция 1″ (247.1 млн. лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивости 296.5 млн. лева националносъфинансиране, вкл. 247.1 млн. лева частно съфинансиране), чийто период на изпълнение е 20212026 г.

👉Детайлното описание на проекта се съдържа в 👉 Приложение Н4 от публикуваните Проекти към Национален план за възстановяване и устойчивост от 20.07.2021).

Основна цел на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството и цифровата трансформация.

Фондът се фокусира изцяло върху зелените и цифрови инвестиции и цели нарастване на броя на земеделските стопани, които успешно са адаптирали своите стопанства за справяне с предизвикателствата на зеления и цифров преход.

Подкрепата за инвестиции е насочена към всички регистрирани земеделски стопанства.   

В рамките на Фонда ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и  смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси и т. н.

Индикативен списък на възможните инвестиции:

 • оборудване/съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък;
 • оборудване/съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството;
 • оборудване/съоръжения за съхраняване на отпадни води от процеса на силажиране, включително инсталации за пречистване на отпадъчни и входящи води;
 • оборудване/съоръжения за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса;
 • оборудване/съоръжения за преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;
 • оборудване за прилагане прецизно земеделие за опазване на природните ресурси (опазване на почвата от ерозия, задържане на въглерод в почвата, както и подобряване на почвеното плодородие);
 • оборудване/съоръжения за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки
 • модернизация на процесите в областта на опазването и съхранението на генетичните ресурси в земеделието;
 • системи и оборудване /включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност и др.)
 • цифрови решения, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и намаляват обема на използваните вложения;
 • автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси и маркетинга на произведената продукция.
 • други активи, свързани с опазване на околната среда, климата и природните ресурси.

Няма да бъдат подпомагани разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

По Инвестиция 1 се предвижда:

 • 50%интензитет на помощта
 • 255.6 хил. евро размер на максимално допустимите разходи за един заявител 
 • 2 148 земеделски стопани се очкава да получат финансова помощ

 

 • 23.9 млн.лв. е общият планиран ресурс за „Инвестиция 2″ (19.9 млн.лв. за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 3.9 млн. лева национално съфинансиране), чийто период на изпълнение е 20212025 г.

👉Детайлното описание на проекта се съдържа в 👉Приложение П17 от публикуваните Проекти към Национален план за възстановяване и устойчивост, Версия от 20.07.2021).

Чрез изграждане на единна Електронна информационна система в земеделието /ЕИСЗ/ за обмен на данни между публичната администрация и икономическите субекти в сектора „ще се създадат условия за трайно подобряване на ефективността на прилаганата аграрна политика и на предоставяните публични услуги, намаляване на административната тежест и оптимизиране на бизнес средата“.

Проектното предложение за изграждане на ЕИСЗ залага единствен бенефициент да е Министерството на земеделието храните и горите, в качеството му на институция, отговорна за прилагането на политиките в аграрния сектор.

Проект 2 предвижда изграждане на цялостна ЕИСЗ с отделни модули, като процесът по нейното изграждане включва:

 1. Разработване на обща платформа за обединяване на всички модули и интегриране на съществуващи информационни системи чрез интерфейси за:
 2. Модул за употребата на препарати за растителна защита (ПРЗ) и торове чрез дигитализация на дневниците за тяхната употреба.
 3. Информационно-аналитичен модул за контрол на употребата на антимикробни ВМП чрез определяне на специфични референтни прагове на употреба за антимикробни средства /включително и за критично важни за лечение на заболявания при хората антимикробни класове – полимиксини, цефалоспорини и флуорохинолони/ при различни категории и видове продуктивни животни.
 4. Модул за проследяване „От Фермата до трапезата“ – от първичното производство до крайното потребление на принципа на уникален идентификационен код (QR код, баркод или др.) с цел информираност на потребителите и стимулиране производството на качествена и достъпна храна.
 5. Модул за онлайн обучение, вкл. съдържание на обучителните модули и консултации на земеделски стопани, едновременно с поддържането на информация, свързана със съвременни технологични и екологични решения за отглеждане на основни групи земеделски култури и селскостопански животни по конвенционален и биологичен начин в съответствие с изискванията за устойчиво използване на природните ресурси и адаптиране към климатичните промени.
 6. Мрежа за комуникация от полеви сензори и сензори за дъжд и разработване на модул за управление на данните, която да осигурява информация за почвена влага, температура на въздуха и почвата и количество на валежите.

👉Запознайте се с:

 • Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България Версия 1.3 от 20.07.2021
 • Проекти към Национален план за възстановяване и устойчивост Версия 1.2 от 20.07.2021

 

Източник: www.nextgeneration.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

Постигната е сделка за новата ОСП 2023-2027!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!