На 12 март 2021 г. приключи приемът на заявления за подпомагане по мярка “Кризисно съхранение на вино“ и по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 (НППЛВС 2019- 2023).  

  1. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че 58 заявления на обща стойност от 17 007 160 лв. са подадени по мярка „Кризисно съхранение на вино“:
  • мярката е извънредна и се прилага с цел преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор на Европейския съюз (ЕС), породени от пандемията от COVID-19;
  • мярката има за цел да се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на икономическа жизнеспособност на винарското предприятие-кандидат;
  • мярката се прилага за 2- ра поредна година, като през 2021 година освен удължения срок на съхранение е увеличен и размерът на финансовата помощ на литър складирано вино;
  • важен фактор при прилагането й през 2021 финансова година е възможността за авансово плащане в размер на 100 % от одобрената финансова помощ.

Предстои извършване на проверки на място от страна на ДФЗ на всички подадени заявления за кандидатстване от винарските предприятия, чиято цел е да се удостовери съответствието с посочените количества съхранявано вино. След приключване на административната обработка на получените резултати от проверките, ДФЗ ще пристъпи към изготвяне и сключване на договори с одобрените кандидати.

  1. ДФЗ съобщава, че 3 заявления за финансово подпомагане на обща стойност 2 163 703 лв. са подадени по мярка „Информиране в държавите членки“:
  • мярката се прилага за първи път след въвеждането й в НППЛВС 2019-2023;
  • мярката има за цел информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол или схемата на Европейския съюз за защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ) по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход;
  • допустимите за финансиране дейности са свързани с провеждане на информационни кампании в медиите, изработване на информационни материали като брошури, дипляни, флаери, плакати, билбордове и др., създаване на уебсайт, участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали, конференции и др.

ДФЗ информира още, че от 03.03.2021 г. е в сила  делегиран Регламент 2021/374, изменящ Регламент 2016/1149 по отношение на лозаро-винарския сектор във връзка с пандемията от COVID-19. ДФЗ подчертава, че съгласно чл. 2, параграф 2 от новия Регламент, ако проверките показват, че цялостната операция, обхваната от заявлението за подпомагане, не е изпълнена изцяло, но общата ѝ цел все пак е постигната, държавите членки изплащат подпомагане за отделните действия, които са изпълнени, и налагат санкция в размер на 100 % от сумата, първоначално предоставена за тези действия в заявлението за подпомагане, които не са били изцяло изпълнени.

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!