689 са проектните предложения, подадени в рамките на целевия прием за сектор „животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на подадените проектни предложения е 314 585 552.47 лева, а размерът на заявената обща субсидия е 157 540 890.41 лева

Това установи справка, направена днес в 17:40 ч. от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

В периода от 3 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008  „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН бе 17:30 ч. на 30.09.2020 г.

По процедурата можеха да кандидатстват земеделски стопани и признати групи/организации на производители. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябваше да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) не по-малко от 8 000 евро и да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

58 674 000 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата; 29 337 лева е минималният размер на общите допустими разходи за един проект, а 977 900 лева е максималният. До 488 950 лева на проект бе ограничен максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства. Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер на 50 % общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

За първи път по подмярка 4.1. проектните предложения се подаваха изцяло чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

Предстои оценка на постъпилите проектни предложения от ДФЗ

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва:

 • Етап 1: Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата;
 • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
 • Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

ВАЖНО: Разплащателна агенция задължително извършва посещение на място за проекти, включващи СМР в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.

 

Приносът на ЗУ на НСМ в популяризирането на подмярка 4.1

Основна информация, свързана с изискванията, документацията, приема по подмярката и представена от ЗУ на НСМ като РЕЗЮМЕ, бе широко и регулярно популяризирана чрез рубрика новини, ежемесечния бюлетин на НСМ, профила на НСМ в социалната мрежа фейсбук, споделяне с мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната, популяризиране на актуланите разяснения на УО и пр.

С цел да допринесе за мобилизирането на заинтерсованите страни по темата в разработването на нормативната уредба по прилагането на подмярката, ЗУ на НСМ популяризира текущите отворени обществени консултации по проектната документация.

ЗУ на НСМ популяризира подмярката пряко сред потенциални бенефициенти в рамките На „Куртово Конаре Фест“ 2020 НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020.

Ключови експерти от ЗУ на НСМ участват активно в дискусиите на Тематичната работна група към МЗХГ за разработване на нормативните документи по прилагането на подмярката, както и гостуват в заседанията на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020, благодарени на което събраните от ЗУ на НСМ мнения и коментари от членовете и приятелите на НСМ биват транслирани към УО. Така ЗУ на НСМ, реализрайки подхода „отдолу-нагоре“, допринася за подобряване прилагането на политиката.

АТРАКТИВНА мярка с важен принос за селското стопанство и селските райони

Прилагането на подмярката стартира през 2015 г., като първият период на прием бе определен още преди официалното одобрение от ЕК на ПРСР 2014-2020.

ПРИЕМ 2015

Първият прием стартира на 14.04.2015 г. и приключи на 08.06.2015 г. с първоначален бюджет от 150 млн. евро (определен със заповед на министъра на земеделието и храните) и съгласно условията на НАРЕДБА № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ (тук „НАРЕДБА № 9″). 3 362 заявления за подпомагане са подадени в рамките на приема, с размер на заявените публични средства (финансова помощ) 630,19 млн. евро. Интересът от страна на кандидатите е 4 пъти по–висок от определения за приема бюджет. За приема са издадени 2 допълнителни заповеди за увеличаване на първоначално определения бюджет:

 • 1-вата заповед е издадена през май 2016 г., като целта е да се осигури допълнително финансиране в размер на 14,85 млн. евро за проекти, получили не по-малко от 39 точки по критериите за подбор;
 • 2-рата заповед е издадена през октомври 2016 г. и с нея се включват допълнителни 49,46 млн. евро към вече увеличеният бюджет, който да бъде използван за проекти, получили по критериите за оценка от 38 до 33 точки.

ПРИЕМ 2016

През 2016 г. в периода14.10.2016 г. – 07.12.2016 г. е реализиран вторият прием по подмярката, като част от условията за прилагане на подмярката са променени въз основа на анализ на резултатите от прием 2015. Прилагането и на 2-рият прием по условията на изменената и допълнена НАРЕДБА № 9. Едни от най-съществените промени са намаляването на максималния размер на разходите за едно проектно предложение; промяна в предоставяния интензитет на финансова помощ; прецизиране и добавяне на нови критерии за оценка, както и включване на инвестициите за напояване в рамките на земеделските стопанства. 2 926 заявления за подпомагане са подадени в рамките на приема, с размер на заявените публични средства (финансова помощ) 717,6 млн. евро при разполагаем бюджет за приема от 237 млн. евро, което отново показва тенденция от 3 пъти по–висок интерес спрямо определения бюджет за приема.

ПРИЕМ 2020

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. тринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020, бяха предложени и гласувани прехвърляне/преразпределяне на средства в рамките на предложеното от Управляващия орган на Програмата 6-то изменение и допълнение на ПРСР 2014-2020  (от „резерва за изпълнение“ от неизпълнени към изпълнени приоритети, както и за пренасочване на средства от нестартиралите мерки към други мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020), с което бе обезпечен с финансови средства новият целеви прием през 2020 г. по подмярка 4.1.6-то изменение на ПРСР 2014-2020 е одобрено от Европейската комисия на 27 април 2020 г. (Вижте повете: Консолидирана версия на ПРСР 2014-2020 след одобреното от ЕК 6-то изменение).

Приключилият днес прием по подмярка 4.1. е третият от началото на прилагането на ПРСР 2014-2020 и единственият реализиран през ИСУН 2020, тъй като инвестиционните мерки/подмерки по ПРСР 2014-2020 (т.нар „НЕ ИСАК базирани“) започнаха да се прилагат чрез ИСУН от 2018 г., след като условията за прилагането им в ИСУН бяха законово регламентирани в ЗПЗП.

РЕЗУЛТАТИТЕ от приема 2015 и 2016

По данни на МЗХГ към 31.12.2019 г. по подмярката са налични общо 851 приключени проекта, със стойност на окончателно изплатената субсидия 169.7 млн. евро публични средства. Общо изплатените публични средства, в това число авансови, междинни и/или окончателни плащания, по двата приема за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” към 31.12.2019 г. са в размер на 199,23 млн. евро, от които 58,00 млн. евро публични средства са разплатени през 2019 г.

Критериите за подбор по подмярката са в съответствие с нуждите на ПРСР 2014-2020 и гарантират правилното и навременно насочване на публичните средства. Предвидено е подпомагането по подмярка 4.1 да бъде насочено чрез прилагането на критерии за подбор предимно към чувствителните сектори („животновъдство“, „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени култури“), биологично производство, допълнителна заетост, Северозападен район и райони с природни и други ограничения.

Според прилаганите критерии за подбор, най-голяма тежест получават проектите с инвестиции в чувствителните сектори, а от всички 1409 действащи договора по двата приема към 31.12.2019 г., броят по приоритети по данни на МЗХГ е следният:

 • 807 проекта в сектор „плодове и зеленчуци“с одобрена субсидия в размер на 199,38 млн. евро, от които 579 са с извършени междинни и/или окончателни плащания в размер на 104,75 млн. евро;
 • 782 проекта в сектор „животновъдство“ с одобрена субсидия в размер на 207,79 млн. евро, от които 544 са с извършени междинни и/или окончателни плащания в размер на 109,67 млн. евро;
 • 438 проекта в сектор „етерично-маслени култури“ с одобрена субсидия в размер на 80,74 млн. евро, от които 360 са с извършени междинни и/или окончателни плащания в размер на 59,53 млн. евро;
 • 348 проекта, попадащи едновременно и в трите чувствителни сектора, с размер на одобрената субсидия 64,32 млн. евро, като от тях междинни и/или окончателни плащания са получили 293 проекта в размер на 50,25 млн. евро;
 • 624 проекта в сектор „биологично земеделие“ (44.2% от всички действащи договори към края на 2019 г.) с обща стойност на одобрената субсидия 108,2 млн. евро публични средства; получените междинни и/или окончателни плащания са в размер на 84,83 млн. евро публични средства, разпределени между 538 проекта;
 • 218 проекта са получили приоритет за Северозападен район с обща стойност на субсидията в размер на 85,17 млн. евро; към края на 2019 г. са реализирани 164 проекта с междинни и/или окончателни плащания в Северозападен район- това е един от важните приоритети на ПРСР 2014-2020, насочващ убличните средства към Северозападния район с цел ограничаване на бедността, обезлюдяването на територията, намаляването на риска от социално изключване и като цяло подобряване на качеството на живот в района;
 • 731 проекта попадат в планински райони и районите с природни ограничения, различни от планинските, с обща стойност на одобрената субсидия 198,21 млн. евро публични средства; към края на 2019 г. проектите с изплатени междинни и/или окончателни плащания в тези райони са 496, с изплатена финансова помощ в размер на 90,23 млн. евро;
 • в 844 проекта е заявен като приоритет „повишаване на енергийната ефективност в стопанството“;
 • 3 384 са разкритите нови работни места вследствие на реализирането на проектите по двата приема по подмярката към края на 2019 г.

Източник: http://2020.eufunds.bg; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!